„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Dodatkowe środki dla Beneficjentów z obszaru LGD „Dolina Raby”

Szanowni Państwo, Członkowie LGD, Partnerzy, Współpracownicy!

Miło nam poinformować, że w dniu 16 kwietnia 2020 roku Prezes Zarządu p. Jan Marcinek wraz z Wiceprezesem Markiem Palejem podpisali aneks do umowy ramowej gwarantujący LGD „Dolina Raby” dodatkowe środki finansowe w wysokości 660 000,00 zł na projekty dla Beneficjentów z naszego obszaru działania. Środki bonusowe są efektem osiągnięcia odpowiednich wskaźników realizacji LSR uprawniających do otrzymania dodatkowego wsparcia. Wsparcie takie otrzymało tylko 8 LGD na 32 LGD działające w Małopolsce. Promesę uprawniającą do otrzymania wsparcia odebrał p. Patryk Paszkot z rąk Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich.

Zgodnie z rekomendacjami Forum Lokalnego (stałego ciała partycypacji społecznej), które odbyło się w dniu 2 marca 2020 roku, Zarząd LGD postanowił o rozdysponowaniu tych środków w następujący sposób:

330 000,00 zł – na przedsięwzięcie 2.3.1 podejmowanie działalności gospodarczej (działalność pozostała, bez handlowej), co daje dodatkowo możliwość realizacji 6 projektów przy założeniu premii w wysokości 55 000,00 zł (jak dotychczas).

Wymóg przeznaczenia co najmniej 50% na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości tj. 330 000,00 zł.

330 000,00 zł – na przedsięwzięcie 1.1.2 Inne działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo krajobrazowych, kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych

nowy wskaźnik „Liczba zrealizowanych operacji mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego” – konkurs tylko dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, KGW) co daje możliwość zrealizowania 6 projektów przy założeniu maksymalnej kwoty wnioskowanej 55 000,00 zł.

Dodatkowo Zarząd zdecydował o podniesienie progu dofinansowania w LSR do 100% kosztów kwalifikowanych dla organizacji pozarządowych.

Środki te przypisano do III kamienia milowego w związku z czym będą możliwe do wykorzystania od 2021 roku.

 

 

Print Friendly, PDF & Email