logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

KAMPANIA INFORMACYJNA NT. ZAŁOŻEŃ LSR ORAZ ZASAD OCENY

by admin

Realizując zapisy „Planu komunikacji” przedstawiamy informację dotyczącą głównych założeń LSR na lata 2016-2022 oraz informację nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD.

 Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju realizuje dwa cele ogólne, składające się z 6 celów szczegółowych i łącznie 15 przedsięwzięć. W związku z faktem, iż do końca rozliczenia okresu programowania PROW 2014-2020 pozostało dwa lata przedstawiamy przedsięwzięcia, w ramach, których dostępne są jeszcze środki finansowe. Obecnie LGD „Dolina Raby” ma łącznie zakontraktowane środki na poziomie ponad 72%. Kolejna część wniosków jest obecnie w ocenie w Samorządzie Województwa, gdzie przy założeniu pozytywnej oceny poziom podpisanych umów wynosiłby ponad 90%.

Dostępne środki: Stan na 21.12.2020 r.

Cel szczegółowy 1.1: Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu; zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych

Lp Przedsięwzięcie typ projektu Środki pozostałe do wykorzystania [zł]
1.1.2 Inne działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych  kulturowo- historycznych, w tym tradycji regionalnych Konkurs (tylko dla org. pozarządowych z wyłączeniem związków wyznaniowych) 330.000,00

 

 

Cel szczegółowy 2.2: Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej

Lp Przedsięwzięcie typ projektu Środki pozostałe do wykorzystania [zł]
2.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki Konkurs 55.000,00

Cel szczegółowy 2.3: Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej.

Lp Przedsięwzięcie typ projektu Środki pozostałe do wykorzystania[zł]
2.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej Konkurs 330 000,00
2.3.2 Rozwój działalności gospodarczej Konkurs 115 297,39
W w/w przedsięwzięciach – projekty dowolnych branż, bez działalności handlowej

Ponad to w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dostępna jest kwota 332 500,00 zł w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.  Obecnie przygotowywane są dwa wnioski na realizację projektów współpracy. 

ZASADY OCENY I WYBORU OPERACJI

 1. Przypominamy, że każdy złożony do LGD projekt podlega ocenie Rady na zgodność z Strategią Rozwoju Lokalnego, na zgodność z PROW 2014-2020 oraz według lokalnych kryteriów wyboru.
2. Do finansowania przechodzą projekty, które są zgodne z LSR, są zgodne z PROW i uzyskały przynajmniej 50% maksymalnej ilości sumy punktów według lokalnych kryteriów.
3. Wnioski szereguje się na liście rankingowej według ilości przyznanych punktów. 
4. Operacje wybrane przekazywane są do SW celem dalszej oceny. Operacje, które mieszczą się w limicie środków w naborze są oceniane przez SW w pierwszej kolejności, operacje poza limitem oczekują na liście rezerwowej maksymalnie do 6 miesięcy. 
5. Lokalne kryteria wyboru operacji oraz wyboru grantobiorców są dostępne na stronie internetowej LGD w zakładce ⇒ Dokumenty LGD PROW 2014 – 2020.

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy