„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

28 grudnia 2009 r.

W Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyły się trzy, następujące po sobie, spotkania:

  • drugie spotkanie informacyjno-aktywizujące, ze szczególnym naciskiem na realizację LSR w zakresie przedsięwzięcia „Szlak rowerowy Doliny Raby” – w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin z terenu LGD; podczas spotkania m.in. dyskutowano o przebiegu szlaków na terenie LGD;
  • Walne Zebranie Członków LGD;
  • szkolenie dla członków Rady LGD.
Print Friendly, PDF & Email