„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

3 grudnia 2009 r.

W dniu 11 grudnia 2009 r. o godz. 11:00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1A odbędzie się spotkanie informacyjne nt. realizacji LSR w zakresie przedsięwzięcia „Szlak rowerowy Doliny Raby”. Szczególnie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowanie przebiegiem szlaków turystycznych, nie tylko rowerowych, na terenie obszaru sześciu gmin, objętych działaniem LGD. Przebieg szlaków będzie miał istotne znaczenie dla oceny przez Radę LGD zgodności składanych projektów z LSR, co jest jednym z warunków przyznania dofinansowania dla danego projektu.

Print Friendly, PDF & Email