„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

30 lipca 2009 r.

W Urzędzie Gminy Biskupice w Tomaszkowicach odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków. Podjęto uchwałę odnośnie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i dyskutowano o jej wdrażaniu, szczególnie o stworzeniu warunków dla funkcjonowania Biura LGD.

Print Friendly, PDF & Email