„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

FIO Małopolska Lokalnie

Ruszył nabór projektów do konkursu „FIO Małopolska Lokalnie” w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać od 2000 do 5.000 złotych na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które mają siedzibę i planują realizować działania na terenie gmin i powiatów w województwie małopolskim. Konkurs prowadzony jest równolegle w 4 subregionach Małopolski.
Celem programu jest wspieranie ludzi i organizacji, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swoich wsi, miast, gmin, osiedli i społeczności je zamieszkujących.
O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się:
• młode organizacje pozarządowe (tj. wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, których budżet w 2014 roku nie przekracza 25 tys. zł),
• grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą trzy osoby, realizujące działania w sferze pożytku publicznego)
• grupy samopomocowe (tj. grupy nieformalne, których działania skierowane są na pokonywanie problemów i zmianę warunków w których funkcjonują).
W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii:

• inicjatywy lokalne – działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego

• dotacje na rozwój organizacji – działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością organizacji, czyli dotacje min. na: adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.

Nabór projektów odbywa się poprzez generator i potrwa do 15 kwietnia do godz. 16.00.

Aktualne informacje znajdują się na stronie: www.malopolskalokalnie.pl
oraz na facebooku: https://www.facebook.com/malopolskalokalnie
Projekt FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Print Friendly, PDF & Email