„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Podsumowanie spotkań dotyczących budowy nowej LSR

PRZYGOTOWUJEMY NOWĄ LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU (LSR)

Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” jest w trakcie przygotowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  We wrześniu we wszystkich gminach LGD odbyły się konsultacje społeczne, na których zaprezentowano diagnozę obszaru pod względem spraw społecznych, gospodarki i środowiska. Dokonano analizy SWOT wykorzystując metody partycypacji oraz wskazano cele szczegółowe do realizacji. Następnym etapem były spotkania branżowe z potencjalnymi beneficjentami. W listopadzie spotkaliśmy się z samorządami, firmami spożywczymi, służbami społecznymi, osobami fizycznymi, które chcą otworzyć działalność gospodarczą, organizacjami pozarządowymi, firmami, które chcą rozwijać działalność gospodarczą. Na spotkaniach omówiono zasady ubiegania się o dotacje, podział budżetu, przeprowadzono ankietę nt. lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zebrano karty projektów, czyli pomysły na nowe projekty w ramach LEADER 2014-2020. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem i gromadziły licznie zebrane osoby.

Zebrało się także Forum Lokalne, czyli ciało składające się z przedstawicieli Zarządu i Rady LGD celem przedyskutowania założeń LSR, procedury oceny i wyboru projektów, lokalnych kryteriów wyboru oraz składu Rady.

W nowej perspektywie finansowej budżet LSR wyniesie 7 000 000,00 zł, a 50 % tego budżetu będzie przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy, co znaczy, że do przedsiębiorców z naszych gmin trafi 3 500 000,00 zł. Dlatego też zachęcamy mikro i małych przedsiębiorców oraz osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą do kontaktu z nami. Na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie można uzyskać tzw. premię, która w 70% jest płatna z góry, a w 30 % po realizacji operacji. Maksymalna kwota dotacji może wynieść 55 000,00 zł w zależności od charakteru projektu. Firmy istniejące mogę liczyć maksymalnie na 200 000,00 zł na projekt na zasadach refundacji 50% (małe firmy) 70% (mikroprzedsiębiorstwa)  kosztów kwalifikowanych operacji.

Patryk Paszkot
Z-ca Kierownika Biura LGD

Print Friendly, PDF & Email