„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

XXIII Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”. Program zebrania przesyłamy w załączniku. Nasz wniosek o zmianę statutu z ostatniego WZC spotkał się z uwagami organu nadzoru, w związku z powyższym musimy się do nich ustosunkować jak również dokonać korekt w statucie. Uchwalimy również składkę członkowską na rok 2016 oraz przedstawimy informację o możliwości pozyskiwania środków dla działalności gospodarczej oraz na działalność organizacji pozarządowych.

Prosimy wszystkich o niezawodne przybycie, gdyż zmiany w statucie wymagają obecności przynajmniej polowy członków stowarzyszenia.

Program XXIII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Print Friendly, PDF & Email