„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Rada i Walne Zebranie Członków

W dniu 7 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Podczas posiedzenia Rady Rada uchwaliła sprawozdanie ze swojej działalności w 2015 r. Walne Zebranie Członków wprowadziło zmiany w LSR, które wynikały z uwag ekspertów oceniających LSR oraz przyjęło redukcję budżetu o 5%. Przyjęto zmiany w lokalnych kryteriach wyboru oraz procedurach oceny i wyboru projektów. Następnie Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2015 r. oraz sprawozdanie finansowe. Sprawozdania zostały zatwierdzone. Sprawozdanie ze swej działalności w 2015 r. złożyła również Rada LGD oraz Komisja Rewizyjna.

 

 

Print Friendly, PDF & Email