„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Prezes LGD na spotkaniu Grupy Tematycznej Europejskiej Sieci….

Krzysztof Kwatera, Prezes LGD uczestniczył w drugim spotkaniu Grupy Tematycznej Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich nt. Inteligentnych Wiosek w dniu 7 grudnia 2017 r. w Brukseli. Inteligentne Wioski to nowe podejście Komisji Europejskiej do obszarów wiejskich w Europie. Spotkanie w dniu 7 grudnia poświęcone było innowacjom społecznym. Te innowacje to m.in. działania na rzecz dostępu do powszechnych usług np. w zakresie zdrowia, edukacji, opieki społecznej, tradycyjnej poczty, ale i spędzania wolnego czasu w miejscach takich jak kawiarnia, w miejscowościach odległych, słabo zaludnionych, gdzie nie zapewniają tego typu usług już podmioty gospodarcze, ani publiczne. Przed spotkaniem zebrano 34 przykłady z Europy. Wśród z nich znalazł się opis naszego Muzeum Książek Kucharskich i Kulinarnych, obsługiwanego przez naszą Spółdzielnię Socjalną „Dolina Raby”.
W lutym 2018 r. odbędzie się trzecie spotkanie Grupy poświęcone projektom cyfryzacji na obszarach wiejskich. Zwracamy się z prośbą o przesłanie do Prezesa LGD (kwatera@onet.pl) informacji o dobrych przykładach w tym zakresie w naszym kraju.

SV Projects information draft_171207

 

Print Friendly, PDF & Email