„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

8 marca 2010

Ogłaszamy, że w dniu 22 marca o godz. 16:00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy odbędzie się kolejne Walne Zebranie Członków LGD. Przewidywany porządek obrad jest dostępny po kliknięciu w przycisk więcej.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia w 2009 r.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 5. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 6. Plan działania Stowarzyszenia w 2010 r.
 7. Potwierdzenie uchwał podjętych w wyniku upoważnienia Walnego Zebrania Członków.
 8. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 9. Zmiany w składzie Rady.
 10. Wolne wnioski
 11. Zakończenie obrad.

 

Print Friendly, PDF & Email