„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ankieta dotycząca analizy SWOT i celów nowego LSR

W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Wyniki ankiet będą pomocne przy tworzeniu analizy SWOT określającej najważniejsze mocne i słabe strony obszaru oraz szanse i zagrożenia. Dzięki Państwa odpowiedziom łatwiejsze będzie także ustalenie celów Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” na najbliższe lata. Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!

http://moje-ankiety.pl/respond-79336.html

Print Friendly, PDF & Email