„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Inne dokumenty

 

Harmonogram realizacji planu komunikacji

Harmonogram Plan Komunikacji 2021


Załącznik nr 7 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura

Plan szkoleń


Załącznik nr 6 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

Opis stanowisk

Opis stanowisk


Zestawienie rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo – finansowe


Informacja o sposobie wyk. środ. finansowych, o których mowa w § 4 ust.3 Umowy Ramowej

Sposób wykorzystania środków finansowych w 2016r. (od podpisania umowy do końca roku)

Sposób wykorzystania środków finansowych w 2017r.

Sposób wykorzystania środków finansowych w 2018r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w 2019 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych w 2020 r.


 

Dodatkowe zasady, określone przez LGD „Dolina Raby”, dotyczące informowania o pomocy otrzymanej z EFRROW, za pośrednictwem LGD w ramach realizacji LSR.

Księga wizualizacji i logotypy

Logo LGD

Print Friendly, PDF & Email