„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Inne dokumenty

 

Załącznik nr 2 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zaktualizowany grudzień 2020 r.

Harmonogram planowanych naborów wniosków

Harmonogram naborów grudzień 2020


Harmonogram realizacji planu komunikacji

Harmonogram planu komunikacji na 2021 r.


Załącznik nr 7 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura

Plan szkoleń


Załącznik nr 6 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

Opis stanowisk

Opis stanowisk


Zestawienie rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo – finansowe


Informacja o sposobie wyk. środ. finansowych, o których mowa w § 4 ust.3 Umowy Ramowej

Sposób wykorzystania środków finansowych w 2016r. (od podpisania umowy do końca roku)

Sposób wykorzystania środków finansowych w 2017r.

Sposób wykorzystania środków finansowych w 2018r.

Informacja o sposobie wykorzystania w 2019 r.


 

Dodatkowe zasady, określone przez LGD „Dolina Raby”, dotyczące informowania o pomocy otrzymanej z EFRROW, za pośrednictwem LGD w ramach realizacji LSR.

Księga wizualizacji i logotypy

Logo LGD

Print Friendly, PDF & Email