„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Inne dokumenty

 

Załącznik nr 2 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zaktualizowany w dniu 14.06.2018 r., uzgodniony z ZW w dniu 12.07.2018 r. :

Harmonogram planowanych naborów wniosków

Harmonogram planowanych naborów wniosków


Harmonogram realizacji planu komunikacji

Harmonogram_realizacji_planu_komunikacji na 2018 r.


Załącznik nr 7 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura

Plan szkoleń


Załącznik nr 6 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

Opis stanowisk

Opis stanowisk


Zestawienie rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo – finansowe


Informacja o sposobie wyk. środ. finansowych, o których mowa w § 4 ust.3 Umowy Ramowej

Sposób wykorzystania środków finansowych w 2016r. (od podpisania umowy do końca roku)

Sposób wykorzystania środków finansowych w 2017r.


ANKIETY:

Ankieta oceniająca poziom doradztwa (dla osób korzystających z doradztwa)

Ankieta oceniająca poziom doradztwa

Ankieta monitorująca (dla Wnioskodawców)

Ankieta monitorująca

Ankieta ewaluacyjna (dla Mieszkańców)

Ankieta ewaluacyjna


Dodatkowe zasady, określone przez LGD „Dolina Raby”, dotyczące informowania o pomocy otrzymanej z EFRROW, za pośrednictwem LGD w ramach realizacji LSR.

Księga wizualizacji i logotypy

Logo LGD

RODO

Obowiązek informacyjny RODO dla uczestników działań aktywizujących

Obowiązek informacyjny RODO dla beneficjentów

Obowiązek informacyjny RODO dla podmiotów współpracujących

Obowiązek informacyjny RODO promocja i wizerunek

Print Friendly, PDF & Email