„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Festiwal rosołu

Jednym z realizowanych przedsięwzięć‡ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania €žDolina Raby€ jest Smak Doliny Raby. Realizacja tego celu przyczynia się™ do rozwoju rynku tradycyjnej żywności. Projekty w ramach tego przedsięwzięcia odpowiadają… specyfice obszaru LGD jaką… jest dziedzictwo kulinarne i kulturalne.

Wykorzystując czynniki endogeniczny jakim było powstanie najstarszej książki kucharskiej „€žCompendium ferculorum albo zebranie potraw”€ napisanej przez Stanisława Czarnieckiego na zamku w Wiśniczu w 1682 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” organizuje Festiwal Rosołu. Rosół polski, a dokładnie szesnaście sposobów jego przygotowania rozpoczyna zbiór przepisów kulinarnych Stanisława Czernieckiego. Warto dodać‡ że, autor książki odegrał‚ znaczącą… rolę dla krzewienia kultury i ję™zyka polskiego. Autor chę™tnie korzystał z różnych inspiracji oraz wł‚asnego doś›wiadczenia. Celem zorganizowanego Festiwalu, który ma formę™ konkursu był‚o kultywowanie, propagowanie i pogłę™bianie wiedzy na temat rosoł‚u, jako polskiej potrawy narodowej, budowanie więzi wewnątrz społ‚ecznoś›ci lokalnych.

Poniżej prezentujemy linki z relacjami festiwali:

VII Festiwal Rosołu w dniu 15 sierpnia 2017 r. w Nowym Wiśniczu

VI Festiwal Rosołu w dniu 11 września 2016 r. w Trzcianie

V Festiwal Rosołu 21 czerwca 2015 r. w Gdowie

IV Festiwal Rosołu 21 września 2014 r. w Łapanowie

III Festiwal Rosoł‚u 15 wrześ›nia 2013 r. w Żegocinie

II Festiwal Rosołu 14 października 2012 r. w Tomaszkowicach

I Festiwal Rosoł‚u na zamku w Wiś›niczu

LGD „Dolina Raby” zarejestrowała potrawę Rosół polski na Liście Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Wpis rosołu

Print Friendly, PDF & Email