„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Ankieta dotycząca wskaźników nowej LSR

Ankieta dotycząca wskaźników nowej LSR

Szanowni Państwo, Jesteśmy już na końcowym etapie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- 2020. Ważną częścią dokumentu jest odpowiednie dostosowanie wskaźników do ustalonych celów oraz sposobu przyszłej ewaluacji strategii. W związku z tym prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam na jak najlepsze dopasowanie treści strategii do Państwa potrzeb. Wszelkie sugestie z Państwa strony są dla nas bardzo istotne przy pracy nad budową dokumentu strategicznego. Czas wypełnienia ankiety ok. 15 min. [czytaj dalej...]
Lokalne kryteria wyboru do konsultacji

Lokalne kryteria wyboru do konsultacji

Szanowni Państwo, zamieszczamy propozycję lokalnych kryteriów wyboru projektów po spotkaniu Forum Lokalnego 10 grudnia 2015. Materiał przedstawia zmiany w stosunku do obowiązujących dotychczas kryteriów w LSR z prośbą o przedstawienie uwag do 21 grudnia 2015 r. poprzez przesłanie ich e-maile na adres: biuro@dolinaraby.pl [czytaj dalej...]
Ankieta dotycząca planu komunikacji

Ankieta dotycząca planu komunikacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" tworzy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Plan komunikacji ze społecznością lokalną. Zależy nam na jak najlepszej komunikacji z Państwem podczas wdrażania Strategii, poprzez przekazywanie Państwu rzetelnych informacji w najbardziej dopasowany do Państwa potrzeb sposób. W związku z tym prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Wszelkie sugestie otrzymane w ten sposób zostaną uwzględnione w naszym planie komunikacji. Czas wypełnienia ankiety ok. 10 min. [czytaj dalej...]
Podsumowanie spotkań dotyczących budowy nowej LSR

Podsumowanie spotkań dotyczących budowy nowej LSR

Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” jest w trakcie przygotowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. We wrześniu we wszystkich gminach LGD odbyły się konsultacje społeczne, na których zaprezentowano diagnozę obszaru pod względem spraw społecznych, gospodarki i środowiska. Dokonano analizy SWOT wykorzystując metody partycypacji oraz wskazano cele szczegółowe do realizacji. Następnym etapem były spotkania branżowe z potencjalnymi beneficjentami. W listopadzie spotkaliśmy się z samorządami, firmami spożywczymi, służbami społecznymi, osobami fizycznymi, które chcą otworzyć działalność gospodarczą, organizacjami pozarządowymi, firmami, które chcą rozwijać działalność gospodarczą. [czytaj dalej...]