„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Cenne informacje przekazane jst

W związku z ogłoszeniem naboru na działanie „Odnowa i rozwój wsi” Lokalna Grupa Działania przeprowadziła szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych o statusie pożytku publicznego na temat działania „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, oraz aspekty prawno – formalne związane z ubieganiem się o dofinansowanie przez jst lub samorządowe instytucje kultury. Wykładowcą na szkoleniu była pani Monika Paciorek – praktyk w dziedzinie pozyskiwania funduszy przez jst, politolog, doktorantka UP, oraz pan Patryk Paszkot – przedstawiciel biura LGD. Podczas szkolenia przekazano cenne informację związane z ubieganiem się o dofinansowanie w osi 4 PROW – LEADER przez jst w świetle nowelizacji rozporządzeń. Wszyskim uczestnikom dziękujemy za przybycie. Mamy nadzieję, że uzyskane informacje przyczynią się do jak najlepszych wniosków w osi 3 lub 4 PROW.

{galeria}jst11032011{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email