„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Co to jest LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania poswatało z końcem 2008 roku. Inicjatorem poswatania stowarzyszenia były władze samorządowe gminy Gdów. LGD skupia przedstawicieli 3 sektorów tj. publicznego, gospodarczego i społecznego z terenu 6 gmin członkowskich tj. Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina.  Od końca roku 2009 działa biuro Stowarzyszenia, które organizuje pracę partnerstwa.

LGD „Dolina Raby” jest jedną z 32 takich organizacji w województwie małopolskim i jedną z 335 w całej Polsce wybranych do realizacji swoich Lokalnych Strategii Rozwoju. Lokalna Grupa Działania działa w ramach działania M19 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Wsparcie dla rozwoju lokalnego ramach inicjatywy Leader. LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), wspierany ze środków EFRROW. Jest nadzorowana przez Marszałka Województwa Małopolskiego, a instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Budżet Lokalnej Grupy Działania przeznaczony jest na wspieranie i stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich, a także na szkolenia, nabywanie umiejętności i aktywizację lokalnej społeczności.

Status prawny: stowarzyszenie „specjalne” działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U.z 2015, poz. 1393 z póź.zm.), ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2013 r. poz.173 z późn. Zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 349), ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015r., poz.378). Data wpisu w KRS: 22 października 2008 r. Numer KRS: 0000316230

W ramach LSR na lata 2014 – 2020, przy wsparciu środków z Działania M19 PROW osiągane będą następujące cele:

Cel ogólny 1: Zachowanie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz poprawa jakości życia. 

Cele szczegółowe:

  1. Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu; zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych
    i kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych
  2. Poprawa oferty oświatowej, szczególnie w zakresie uczenia się przez całe życie oraz rekreacyjno-kulturalnej.
  3. Aktywizacja społeczności do działań prorozwojowych oraz rozwój współpracy na obszarze LGD, międzyregionalnej i międzynarodowej

Cel ogólny 2: Poprawa warunków zatrudnienia i rozwój gospodarczy

Cele szczegółowe:

  1. Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych
  2. Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej
    i weekendowej
  3. Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej.

Wizja naszego obszaru przedstawia się następująco (na podstawie LSR na lata 2007 – 2014):

Chcielibyśmy, aby w przyszłości „Dolina Raby” była obszarem zintegrowanym wewnętrznie; regionem turystycznym, rozwijającym się także w innych dziedzinach gospodarki, obszarem małych i średnich przedsiębiorstw oraz usług, miejscem produkcji i sprzedaży zdrowej żywności przy jak najlepszym wykorzystaniu jego walorów – materialnych i duchowych, rozwoju przedsiębiorczości; ekologicznie czystym i energooszczędnym, z wykorzystaniem energii odnawialnej; miejscem ludzi dbających o zdrowie, o możliwościach uprawiania sportów i rekreacji, obszarem bezpiecznym.

Print Friendly, PDF & Email