Strona główna

Członkowie

LGD jest partnerstwem trójsektorowym, skupiającym obecnie 126 członków zwyczajnych, w tym 53 osoby prawne i 73 osób fizycznych.

Osób reprezentujących sektor publiczny jest 9, a sektor społeczny (w tym rolników) – 70 i sektor gospodarczy – 47.
Sektor publiczny stanowią gminy:

Gdów
Biskupice
Łapanów
Trzciana
Nowy Wiśnicz
Żegocina

oraz
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu
Centrum Kultury Gminy Łapanów
Centrum Kultury w Gdowie
Łączna liczba zameldowanych mieszkańców obszaru LGD na dzień 31 XII 2006 r. wyniosła 55514 mieszkańców.

 

Rekomendacja członka
(wyłącznie dla osób fizycznych nie będących rolnikami i nie prowadzących działalności gospodarczej)

Uchwała o przystąpieniu do LGD

(tylko dla osób prawnych)

Lista członków

 

Statut na temat członkostwa w LGD

§ 12
1. LGD zrzesza członków:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym LGD może być osoba, która spełnia warunki określone
w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego działania oraz:
1) Jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; lub
2) Jest rolnikiem prowadzącym osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą
w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o wielkości co najmniej 1 ha użytków rolnych; lub
3) Jest rolnikiem prowadzącym gospodarstwo agroturystyczne; lub
4) Jest reprezentantem niesformalizowanych grup (struktur) społecznych, takich jak koła gospodyń wiejskich, koła zainteresowań, fora dyskusyjne, grupy inicjatywne mieszkańców itp. i przedstawi pisemną rekomendację od minimum 10 osób – członków takiej grupy (struktury); lub
5) Jest reprezentantem Rad Sołeckich;
oraz uczestniczy w spotkaniu założycielskim lub złoży pisemną deklarację wg wzoru przygotowanego przez Zarząd lub Komitet Założycielski.
3. Członkiem zwyczajnym LGD może być też osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu uprawnionego do podejmowania takich decyzji i wskaże swojego reprezentanta w LGD, który uczestniczy w spotkaniu założycielskim. Osoba prawna musi złożyć pisemną deklarację wg wzoru przygotowanego przez Zarząd lub Komitet Założycielski podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania na zewnątrz danej osoby prawnej. W uchwale organu stanowiącego powinien być zapis dotyczący deklaracji działania osoby prawnej na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR.
4. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności LGD.
5. Członkiem honorowym LGD może być osoba fizyczna oraz osoba prawna. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla działalności LGD.
§ 13
1. Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa zwyczajnego i wspierającego w LGD następuje na podstawie uchwały Zarządu LGD lub – do czasu powołania Zarządu LGD – Komitetu Założycielskiego.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie nienabycia członkostwa, jak i wykluczenia członka LGD przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna
i podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, ale nie później niż w terminie do 6 miesięcy od złożenia odwołania.