logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

by admin

Definicje:

Projektem grantowym jest projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców.
-Projekt musi zakładać wykonanie co najmniej 2 zadań służących osiągnieciu celu projektu
-Suma kosztów w ramach projektu grantowego (udzielone granty) musi wynosić min. 50 tys. zł

Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego (LGD), wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego (LGD) w ramach realizacji projektu grantowego. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.

Grantem są środki finansowe które beneficjent projektu grantowego (LGD) powierzył grantobiorcy, na realizację konkretnych zadań (zadania grantowego)

Podstawowe informacje:

Wysokość grantu: od 5 do 20 tys. zł
Intensywność pomocy : do 90 % kosztów związanych z realizacją zadania (praca własna wlicza się w koszt realizacji zadania)
Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego (naboru) nie może przekroczyć 20 % kwoty pomocy na ten projekt
Limit dostępnych środków w naborze: 100 tys. zł
Forma wsparcia: poprzedzające finansowanie

Zakresy tematyczne wsparcia z LSR:

Przedsięwzięcie1.1.2 Inne działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych
Przedsięwzięcie 2.1.5 Poprawa markowej żywności
Przedsięwzięcie 2.2.5 Promocja turystyczna obszaru

Kryteria w LGD:

  • Zgodność zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020!
  • Zgodność zadania z Lokalną Strategią Rozwoju!
  • Uzyskanie przez zadanie przynajmniej połowy sumy punktów wg. lokalnych kryteriów wyboru!
  • Zgodność zadania z warunkami określonymi w ogłoszeniu o naborze!

Więcej informacji dostępnych w prezentacji na temat projektów grantowych:

Projekty grantowe_prezentacja_styczeń 2018

Print Friendly, PDF & Email

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy