„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Jeszcze tylko do dnia 31 października 2016 r. do godziny 15:00 można złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Wnioski mogą składać przedsiębiorcy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

Dofinansowanie można otrzymać:

• Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
• Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

1.    Usług badawczo-rozwojowych:
a)    usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
b)    usługi w zakresie wzornictwa.

2.    Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje:
a)    usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;
b)    usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);
c)    usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;
d)    usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

W kryteriach projektów realizowanych za pośrednictwem LGD „Dolina Raby”, można uzyskać dodatkowe punkty za wdrożenie patentu lub nowe rozwiązanie naukowo-badawcze.

Ogłoszenie o naborze: http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3–bony-na-innowacje—rpmp-01-02-03-ip-01-12-031-16

Print Friendly, PDF & Email