„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja dla Wnioskodawców

Informujemy, że określoną w LSR intensywność wsparcia dla projektów związanych z rozwojem działalności gospodarczej należy rozumieć w następujący sposób: dla mikroprzedsiębiorstw maksymalnie – 70 %, dla małych przedsiębiorstw maksymalnie – 50% przy czym lokalne kryterium wyboru nr 12 (intensywność wsparcia) premiuje projekty o mniejszej intensywności wsparcia.

Informujemy, że kryterium nr 10 (liczba nowych miejsc pracy) należy rozumieć w następujący sposób: utworzenie równo jednego miejsca pracy powyżej wymaganego minimum będzie skutkowało przyznaniem 2 pkt, utworzenie równo dwóch miejsc pracy powyżej wymaganego minimum będzie skutkowało przyznaniem 3 pkt.

Informujemy, że kryterium nr 13 (wielkość miejscowości) – nie dotyczy projektów związanych z rozwojem ani podejmowaniem działalności gospodarczej.

Informujemy, że kryterium nr 14 (doświadczenie Wnioskodawcy) należy rozumieć w następujący sposób – Wnioskodawca zrealizował w okresie ostatnich sześciu lat projekty z funduszy zewnętrznych – tzn. że  w okresie ostatnich sześciu lat została mu wypłacona pomoc. Bierzemy pod uwagę wartość całkowitą projektu, a nie kwotę pomocy.

Maksymalnie ze wszystkich kryteriów, które dotyczą rozwoju działalności gospodarczej można uzyskać 43 pkt czyli wymagane minimum to 22 pkt, ponieważ nie przewidziano przyznawania połówek punktów.

Print Friendly, PDF & Email