„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja dla Wnioskodawców

Informujemy, że określoną w LSR intensywność wsparcia dla projektów związanych z rozwojem działalności gospodarczej należy rozumieć w następujący sposób: dla mikroprzedsiębiorstw maksymalnie – 70 %, dla małych przedsiębiorstw maksymalnie – 50% przy czym lokalne kryterium wyboru nr 12 (intensywność wsparcia) premiuje projekty o mniejszej intensywności wsparcia.

Informujemy, że kryterium nr 10 (liczba nowych miejsc pracy) należy rozumieć w następujący sposób: utworzenie równo jednego miejsca pracy powyżej wymaganego minimum będzie skutkowało przyznaniem 2 pkt, utworzenie równo dwóch miejsc pracy powyżej wymaganego minimum będzie skutkowało przyznaniem 3 pkt.

Informujemy, że kryterium nr 13 (wielkość miejscowości) – nie dotyczy projektów związanych z rozwojem ani podejmowaniem działalności gospodarczej.

Informujemy, że kryterium nr 14 (doświadczenie Wnioskodawcy) należy rozumieć w następujący sposób – Wnioskodawca zrealizował w okresie ostatnich sześciu lat projekty z funduszy zewnętrznych – tzn. że  w okresie ostatnich sześciu lat została mu wypłacona pomoc. Bierzemy pod uwagę wartość całkowitą projektu, a nie kwotę pomocy.

Maksymalnie ze wszystkich kryteriów, które dotyczą rozwoju działalności gospodarczej można uzyskać 43 pkt czyli wymagane minimum to 22 pkt, ponieważ nie przewidziano przyznawania połówek punktów.