„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja dla Wnioskodawców

Informujemy, że zgodnie z zapisami lokalnych kryteriów wyboru aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 50% maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju projektu (operacji/zadania w ramach projektu grantowego).

W przypadku operacji z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego – ogłoszenie o naborze nr 1/2018 maksymalna suma punktów wynosi 33, minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania wynosi 17 (kryteria nie przewidują przyznawania połówek punktów).

W przypadku operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej – ogłoszenie o naborze 2/2018, 3/2018 maksymalna suma punktów wynosi 42, minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania wynosi 21.

W przypadku operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej – ogłoszenie o naborze 4/2018, 5/2018, 6/2018 maksymalna suma punktów wynosi 40, minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania wynosi 20.

Wyliczając punkty przypominamy o konieczności mnożenia ich przez wagę przypisaną do danego kryterium.

Print Friendly, PDF & Email