„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja dla Wnioskodawców operacji „innych”.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do precyzyjności zapisów kryterium „intensywność wsparcia” zamieszczamy informacje na temat stosowania tego kryterium  dla operacji „innych”.

Kryterium nr 12 intensywność wsparcia należy rozumieć w następujący sposób: Wnioskodawca wnioskujący o intensywność wsparcia równą maksymalnej lub mniejszą, ale obniża ją o mniej niż 10% w stosunku do intensywności maksymalnej otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wnioskodawca obniża intensywność wsparcia o równo 10% lub więcej, ale mniej niż 20% w stosunku do intensywności maksymalnej otrzymuje 1 pkt. Jeżeli wnioskodawca obniża intensywność wsparcia o równo 20% lub więcej w stosunku do intensywności maksymalnej otrzyma 2 pkt.

Print Friendly, PDF & Email