„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja dla Wnioskodawców w ramach podejmowania działalności gospodarczej

Interpretacje Rady LGD dotyczące niektórych kryteriów wyboru dotyczących podejmowania działalności gospodarczej:

Informujemy, że kryterium nr 2 (realizacja projektu w partnerstwie z innymi podmiotami) należy rozumieć w następujący sposób: za zadania realizowane w projekcie, w partnerstwie z innymi podmiotami w okresie realizacji projektu uznaje się również zadania zaplanowane w okresie zachowania trwałości projektu.

Informujemy, że kryterium nr 10 (liczba nowych miejsc pracy) należy rozumieć w następujący sposób: utworzenie równo jednego miejsca pracy powyżej wymaganego minimum będzie skutkowało przyznaniem 2 pkt, utworzenie równo dwóch miejsc pracy powyżej wymaganego minimum będzie skutkowało przyznaniem 3 pkt.

Informujemy, że kryterium nr 13 (wielkość miejscowości) – nie dotyczy projektów związanych z rozwojem ani podejmowaniem działalności gospodarczej.

Maksymalnie ze wszystkich kryteriów, które dotyczą podejmowania działalności gospodarczej można uzyskać 42 pkt czyli wymagane minimum to 21 pkt.

Print Friendly, PDF & Email