„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja dla wnioskodawców: wyjaśnienie kryterium nr 3 „Aktywność wnioskodawcy”

Działając na podstawie par. 14 pkt 3 Regulaminu Rady publikujemy wyjaśnienia dotyczące kryterium „Aktywność wnioskodawcy”. 

Pomysł na operację był konsultowany podczas szkolenia w ciągu ostatnich 6 miesięcy wstecz od momentu rozpoczęcia danego naboru – szkolenie o którym mowa może być przeprowadzone w formie stacjonarnej lub 0n-line, wówczas potwierdzeniem udziału jest lista uczestników z programu do wideokonferencji. Termin i forma szkolenia zostanie opublikowany na stronie LGD po 17.01.2022 r.

Wnioskodawca korzystał z konsultacji w biurze LGD (w dniach i godzinach pracy tego biura) w okresie od momentu ogłoszenia naboru i na przynajmniej 5 dni roboczych (tj. bez sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy) przed jego zakończeniem w zakresie omówienia pomysłu na operacje, warunków wsparcia i wymaganych dokumentów – co oznacza, że dla planowanych naborów rozpoczynających swój bieg 31.01.2022 r. i kończących się 14.02.2022 r. termin konsultacji jest zachowany jeżeli Wnioskodawca skorzysta z nich najpóźniej w dniu 7.02.2022 r.

Operacja oraz przygotowana rzez Wnioskodawcę dokumentacja aplikacyjna była konsultowana w biurze LGD (w dniach i godzinach pracy tego biura) w okresie od momentu ogłoszenia naboru i na przynajmniej 3 dni robocze (tj. bez sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy) przed jego zakończeniem – co oznacza, że dla planowanych naborów rozpoczynających swój bieg 31.01.2022 r. i kończących się 14.02.2022 r. termin konsultacji jest zachowany jeżeli Wnioskodawca skorzysta z nich najpóźniej w dniu 9.02.2022 r.

Print Friendly, PDF & Email