logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Informacja dla Wnioskodawców zadań w ramach projektów grantowych

by admin

Wyjaśnienia dotyczące niektórych lokalnych kryteriów oceny Grantobiorców.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, co do zapisów niektórych lokalnych kryteriów wyboru w celu zapewnienia jednolitego podejścia wobec wszystkich Wnioskodawców zadań w ramach projektów grantowych publikujemy następujące wyjaśnienia:

  • kryterium nr 2 w punkcie integracja minimum 3 branż gospodarczych należy rozumieć w następujący sposób: preferuje się projekty, w których uczestniczą (w trakcie realizacji projektu) podmioty z min. 3 różnych branż gospodarczych (branża gospodarcza rozumiana, jako dział w Polskiej Klasyfikacji Działalności). Porozumienie podmiotów nie może dotyczyć wyłącznie współpracy w okresie zachowania trwałości projektu. Podmioty te muszą prowadzić działalność gospodarczą. Porozumienie o integracji branż powinno być zawarte pomiędzy Wnioskodawcą, a min. 3 innymi podmiotami gospodarczymi. W porozumieniu tym muszą znaleźć się informacje, na czym ma polegać współpraca w trakcie realizacji projektu pomiędzy Wnioskodawcą, a tymi podmiotami przyczyniająca się do integracji tych branż. Elementy współpracy muszą wynikać z celu realizacji projektu i działań zaplanowanych we wniosku o powierzenie grantu;
  • kryterium nr 6 stan przygotowania projektu do realizacji: w przypadku operacji, w których występują koszty polegające na zakupach (produktów, usług innych niż budowlane) Wnioskodawca przedstawia przynajmniej po jednej ofercie cenowej dla każdej pozycji kosztu powyżej 3 500,00 zł. Przez ofertę cenową należy rozumieć ofertę w oryginale wystawioną i podpisaną przez oferenta lub ofertę przesłaną przez oferenta drogą elektroniczną wraz z wydrukiem wysłanego e-maila lub oferty pobrane i wydrukowane ze stron internetowych oferentów lub portali sprzedażowych. Oferty powinny zawierać parametry charakterystyczne dla danego produktu lub usługi. Nie dopuszczalne jest przedstawianie „oferty” w postaci przeklejonych linków odsyłających na strony internetowe. W przypadku prac budowlanych, jeżeli Wnioskodawca chce otrzymać punkty w w/w kryterium wymagane jest przedstawienie kosztorysu, nie ma wymogu przedstawiania ofert od wykonawców robót budowlanych;
  • kryterium nr 12 intensywność wsparcia należy rozumieć w następujący sposób: preferuje się projekty, w których przewidziano mniejszą intensywność wsparcia niż przewidzianą w warunkach dostępu, czyli większy udział wkładu własnego (finansowego i/lub pracy własnej).  Wnioskodawca wnioskujący o intensywność wsparcia równą maksymalnej lub mniejszą, ale obniża ją o mniej niż 10% w stosunku do intensywności maksymalnej otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wnioskodawca obniża intensywność wsparcia o równo 10% lub więcej, ale mniej niż 20% w stosunku do intensywności maksymalnej otrzymuje 1 pkt. Jeżeli wnioskodawca obniża intensywność wsparcia o równo 20% lub więcej w stosunku do intensywności maksymalnej otrzyma 2 pkt.
Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy