logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

INFORMACJA NR  1/OW/2022

by admin

Data publikacji 19.12.2022 r.

INFORMACJA NR  1/OW/2022 O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” (LGD), realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczną (LSR) finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej: Przedsięwzięcie 2.2.4 „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na obszarze LGD „Dolina Raby” o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.dolinaraby.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Wszelkie informacje udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”.

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 20.12.2022r. do 18.01.2023r. do godz. 14:00. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą uwzględnione.

Miejsce składania zgłoszenia: bezpośrednio w biurze LGD „Dolina Raby”, Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.

 Zakres tematyczny operacji:

– rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej i/lub

– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Wsparcie dotyczy operacji realizowanej w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U.2015 poz. 1570 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR:

Cel Ogólny 2 : Poprawa warunków zatrudnienia i rozwój gospodarczy
Cel Szczegółowy: 2.2: Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej
Przedsięwzięcie: 2.2.4 Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na obszarze LGD „Dolina Raby”
Wskaźniki produktu:  Liczba zrealizowanych operacji mających na celu budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej – 1 sztuka
Grupa docelowa odbiorców: mieszkańcy, turyści

Zadania przewidziane do realizacji operacji:
Operacja ma polegać na budowie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na obszarze LGD „Dolina Raby” (tj. gminy Biskupice, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana i Żegocina) w postaci ogólnodostępnych i niekomercyjnych altan/wiat wypoczynkowych zlokalizowanych na działkach publicznych tj. których właścicielem jest samorząd gminny lub powiatowy. Infrastruktura ma służyć zarówno turystom jak i mieszkańcom obszaru. Altany/wiaty mają być wyposażone w elementy służące wypoczynkowi, jak również elementy służące informacji turystycznej – tablice z mapami i opracowanymi treściami merytorycznymi. Operacja ma zawierać również elementy służące promocji obszaru LGD „Dolina Raby” tj. wydruk co najmniej 300 szt. turystycznych map obszaru LGD „Dolina Raby” z naniesionymi punktami wypoczynkowymi. Na rewersie mapy mają znaleźć się opisy wraz ze zdjęciami najważniejszych atrakcji turystycznych obszaru.

Zakłada się, iż ogólnodostępne altany/wiaty winny zostać zlokalizowane po jednej sztuce na terenie każdej gminy członkowskiej LGD – łącznie 6 sztuk. Odstępstwo od tej reguły jest możliwe wyłącznie z ważnych przyczyn uniemożliwiających lokalizację infrastruktury na terenie danej gminy.

Trwałość operacji wynosi 5 lat od wypłaty środków co oznacza, że Wnioskodawca musi dysponować tytułem prawnym do poszczególnych nieruchomości na okres realizacji operacji oraz co najmniej do dnia, w którym upłynie 5 lat licząc od dnia dokonania płatności końcowej w ramach operacji.

Wysokość środków na realizację operacji:
Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 115 478,67  EURO (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/Euro: 461 914,68 zł), przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia.

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia, maksymalna kwota pomocy oraz maksymalne poziomy wsparcia operacji:
Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia: podmioty określone w §3 rozporządzenia.
Maksymalna kwota pomocy na operację wynosi 461 914 zł.
Maksymalny poziom wsparcia operacji wynosi 99 % kosztów kwalifikowalnych.
Forma wsparcia: refundacja.

Termin realizacji operacji: 
Maksymalny czas realizacji projektu 30.06.2024

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.dolinaraby.pl i będą miały zastosowanie zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych.

  • W sytuacji kiedy nie zgłosi się realizator operacji własnej uprawniony do wsparcia, projekt może być realizowany przez LGD. W takiej sytuacji zastosowanie mają lokalne kryteria wyboru operacji własnej.
  • W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przeniesiona na tryb konkursowy z tym zastrzeżeniem, że zastosowanie mają także lokalne kryteria wyboru operacji własnej. Operacja musi uzyskać minimum 50 % maksymalnej liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów oceny i wyboru operacji z 25 punktów możliwych tj. 13 punktów.

Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji:
Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na formularzu, będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura LGD.


Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:
Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR zawiera Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD – (stanowiący Załącznik nr 1 do przedmiotowej informacji) wraz z załącznikami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach operacji.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy