logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej nr 2/2018/OW

by admin

Data publikacji: 01.08.2018 r.

INFORMACJA O ZAMIARZE REALIZACJI PRZEZ LGD „DOLINA RABY”

OPERACJI WŁASNEJ NR 2/2018/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  
Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina

 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy
z dn. 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Beneficjentem i realizatorem będzie LGD, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.dolinaraby.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Zakres tematyczny operacji:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR:

Cel ogólny

  1. Poprawa warunków zatrudnienia i rozwój gospodarczy

Cel szczegółowy

2.1. Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych

Przedsięwzięcie

2.1.4. Utworzenie sieci współpracy oraz podniesienie wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji żywności – „klaster spożywczy”

Planowane do osiągnięcia wskaźniki

Wskaźnik produktu:

Liczba sieci współpracy przedsiębiorców – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

Liczba podmiotów współpracujących w ramach sieci współpracy – 13 podmiotów

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia, maksymalna kwota pomocy oraz maksymalne poziomy wsparcia operacji:

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia: podmioty określone w §3 ust. 1-5 rozporządzenia

Maksymalna kwota pomocy na operację: 50 000 zł

Wysokość środków na operację wynosi 50 000 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia.

Maksymalny poziom wsparcia:

LGD – do 95% kosztów kwalifikowalnych

Jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów kwalifikowalnych

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dla małych przedsiębiorstw do 50%, kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw do 70% kosztów kwalifikowalnych)

Pozostałe podmioty – do 85% kosztów kwalifikowalnych

Termin realizacji operacji

Zadanie musi zostać zakończone i rozliczone do końca czerwca 2020r. (decyduje data złożenia wniosku o płatność).

Forma wsparcia: refundacja

Zadania przewidziane do realizacji:

Projekt ma polegać na stworzeniu niekomercyjnego klastra spożywczego, rozumianego, jako skoncentrowaną przestrzennie (geograficznie) grupę przedsiębiorstw działających w branży spożywczej*, które ze sobą współpracują poprzez wspólne i komplementarne działania tj. wymianę i transfer wiedzy, doświadczenia oraz wspólną promocje. Efektem projektu ma być powstanie sieci współpracy przedsiębiorców zrzeszonych w niej w formie umowy partnerskiej. Projekt musi obejmować przynajmniej takie zadania jak:

  1. Organizacja spotkań z przedsiębiorcami z branży spożywczej (spotkania poświęcone takim tematom jak np. tworzenie klastrów, sieciowanie przedsiębiorstw, wizerunek i promocja klastra, wypracowanie założeń umowy partnerskiej).
  2. Organizacja min. 3 szkoleń branżowych podnoszących specjalistyczną wiedzę – czas szkolenia min. 6 godzin, zapewnienie sali szkoleniowej, zapewnienie wykwalifikowanego szkoleniowca, zapewnienie poczęstunku). Proponowane zakresy szkoleń: bezpieczeństwo i jakość żywności, ochrona środowiska, analizy laboratoryjne, certyfikacja produktów, innowacje w procesie produkcji.  
  3. Utworzenie oraz prowadzenie strony internetowej sieci – opis produktów lokalnych, prezentacja podmiotów z obszaru LGD działających w branży spożywczej oraz ich oferty, co najmniej raz w tygodniu udostępnianie informacji branżowych w szczególności w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w branży spożywczej.
  4. Organizacja min. jednego wyjazdu na targi promocyjne – proponowane targi: Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD, Targi Producentów Marek Własnych i Produktów Naturalnych w Lublinie, Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów WorldFood w Warszawie, Warsaw Food Expo Międzynarodowe Targi Żywności, BIO Contracting Międzynarodowe Targi dla branży ekologicznej. Zapewnienie wspólnego stoiska promocyjnego producentów z obszaru LGD Dolina Raby – wielkość stoiska min. 9 m2, zapewnienie min. 1 lady wystawowej, zapewnienie min. 2 krzeseł, dostępu do zasilania elektrycznego, zapewnienie min. 1-2 osób do obsługi stoiska promocyjnego. Liczba produktów lokalnych z obszaru LGD Dolina Raby promowanych podczas targów – min. 13.
  5. Wydruk wspólnych materiałów promujących produkty lokalne z obszaru LGD „Dolina Raby” – opracowanie oraz wydruk materiałów promocyjnych prezentujących produkty i usługi lokalne z obszaru LGD „Dolina Raby”. Liczba egzemplarzy – min. 500 szt.
  6. Organizacja międzynarodowego wyjazdu studyjnego – organizacja międzynarodowej wizyty studyjnej prezentującej modelowe przykłady działalności sieci współpracy w jednym z krajów w Unii Europejskiej. Liczba uczestników 3 producentów z obszaru LGD Dolina Raby, zapewnienie dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia dla uczestników wizyty. Proponowane miejsca wizyty: wizyta w Fenix Food Factory oraz wizyta w Rotterdam Food Cluster.
  7. Organizacja krajowego wyjazdu studyjnego – organizacja minimum jednego krajowej wizyty studyjnej prezentującej modelowy przykład działalności sieci współpracy w Polsce. Liczba uczestników min. 3 producentów z obszaru LGD Dolina Raby, zapewnienie dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia dla uczestników wizyty. Proponowane miejsca wizyty: klaster „Dolina Ekologicznej Żywności”.
  8. Zatrudnienie osoby – umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna – główne zadania osoby zatrudnionej: utworzenie bazy przedsiębiorców z branży spożywczej z obszaru LGD, wysyłanie newsletteru (wysłanie min. 2 wiadomości w ciągu tygodnia do podmiotów uczestniczących w projekcie – informacje branżowe), utworzenie oraz prowadzenie strony na portalu społecznościowym facebook, aktualizacja strony internetowej, organizacja wyjazdu na targi promocyjne, organizacja wizyty studyjnej, organizacja szkoleń branżowych, organizacja gali.

Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru projektów (operacji własnych realizowanych przez LGD i przez podmioty inne niż LGD) znajdują się na stronie internetowej www.dolinaraby.pl oraz są załączone do niniejszej informacji i będą miały zastosowanie zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD.

 Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów (20 pkt) tj. minimum 10 pkt.

Informacja o terminie i sposobie zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji własnej:

Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej (1 egz.) wraz z załącznikami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach operacji. Lista dokumentów powinna być zgodna z listą załączników dot. identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 31 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”, miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, (budynek warsztatów gastronomicznych byłego ZS w Dąbrowicy) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00.

Formularz zgłoszenia składany jest przez Wykonawcę osobiści, przez pełnomocnika lub inną osobę upoważnioną.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są do wglądu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 14/685 44 44 w godz. od 9.00 do 14.00.

*Branża spożywcza rozumiana jakoSekcja C, dział 10 i 11 PKD oraz Sekcja A, dział 01, grupa 01.4, klasa 01.49, podklasa 01.49 Z PKD wyłącznie w zakresie produkcji miodu i wosku pszczelego oraz pozostałych produktów pszczelich.

Formularz_zgłoszenia

Kryteria wyboru projektów(operacje własne)_14.06.2018

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy