logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej nr 3/2018/OW

by admin

Data publikacji: 1.09.2018r.

INFORMACJA O ZAMIARZE REALIZACJI PRZEZ LGD „DOLINA RABY”

OPERACJI WŁASNEJ NR 3/2018/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  
Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina

 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy
z dn. 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Beneficjentem i realizatorem będzie LGD, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.dolinaraby.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Operacja polega na utworzeniu dwóch sieci współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych „klaster turystyczny” oraz w zakresie inteligentnego i energooszczędnego budownictwa „klaster budowlany”.

Zakres tematyczny operacji:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR:

Cel ogólny

 1. Poprawa warunków zatrudnienia i rozwój gospodarczy

Cel szczegółowy

2.2. Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej
i weekendowej

2.3. Rozwój pozostałej działalności gospodarczej szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej

Przedsięwzięcie

2.2.4 Utworzenie sieci współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych

2.3.3 Utworzenie sieci współpracy podniesienie wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań
w zakresie inteligentnego i energooszczędnego budownictwa – „klaster budowlany”

Planowane do osiągnięcia wskaźniki

Wskaźnik produktu:

2.2.4 Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 1 szt.

2.3.3 Liczba sieci współpracy przedsiębiorców – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

2.2.4 Liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej objętej siecią, która otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR – 50 osób

2.3.3 Liczba uczestników sieci współpracy przedsiębiorców- 10 podmiotów

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia, maksymalna kwota pomocy oraz maksymalne poziomy wsparcia operacji:

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia: podmioty określone w §3 ust. 1-5 rozporządzenia

Maksymalna kwota pomocy na operację: 50 000 zł

Wysokość środków na operację wynosi 50 000 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia.

Maksymalna wysokość środków przewidziana na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia 2.2.4 wynosi 25 000 zł.

Maksymalna wysokość środków przewidziana na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia 2.3.3. wynosi 25 000 zł.

Maksymalny poziom wsparcia:

LGD – do 95% kosztów kwalifikowalnych

Jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów kwalifikowalnych

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy
z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dla małych przedsiębiorstw do 50%, kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw do 70% kosztów kwalifikowalnych)

Pozostałe podmioty – do 85% kosztów kwalifikowalnych

Termin realizacji operacji

Zadanie musi zostać zakończone i rozliczone do końca czerwca 2020r. (decyduje data złożenia wniosku o płatność).

Forma wsparcia: refundacja

Zadania przewidziane do realizacji:

A. Utworzenie sieci współpracy „ klaster turystyczny”

 1. Organizacja spotkań z podmiotami z branży turystycznej (spotkania poświęcone takim tematom jak np. tworzenie klastrów, sieciowanie przedsiębiorstw, wizerunek i promocja klastra, wypracowanie założeń umowy partnerskiej).
 2. Stworzenie strony internetowej promującej atrakcje turystyczne i ofertę podmiotów sieci.
 3. Promocja atrakcji turystycznych i oferty podmiotów sieci podczas targów turystycznych i wydarzeń promocyjnych na obszarze Małopolski.
 4. Stworzenie publikacji promującej atrakcje turystyczne obszaru LGD Dolina Raby oraz oferty podmiotów sieci.
 5. Stworzenie „paszportu” podróży po Dolinie Raby (paszport podróży w formie papierowej lub elektronicznej zachęcający do korzystania z atrakcji i usług podmiotów włączonych do sieci.)
 6. Zakup nagród w formie gadżetów promujących atrakcyjność turystyczną LGD „Dolina Raby”. Nagrody przewidziane dla osób korzystających na podstawie „paszportu” z usług podmiotów włączonych do sieci współpracy.
 7. Artykuł promocyjny w prasie lokalnej o zasięgu powiatu wielickiego i bocheńskiego oraz miasta Kraków.
 8. Zatrudnienie animatora klastra w wymiarze 40 godzin miesięcznie.   

B. Utworzenie sieci współpracy „klaster budowlany”

 1. Organizacja spotkań z przedsiębiorcami z branży budowlanej (spotkania poświęcone takim tematom jak np. tworzenie klastrów, sieciowanie przedsiębiorstw, wizerunek i promocja klastra, wypracowanie założeń umowy partnerskiej).
 2. Organizacja wyjazdu studyjnego na wyspę Eigg pokazującego energooszczędne budownictwo (samowystarczalna energetycznie wyspa). Zapewnienie uczestnikom kosztów transportu, pełnego wyżywienia oraz noclegu.
 3. Organizacja wyjazdu studyjnego do miejscowości Getynga w Niemczech (prezentacja biogazowni oraz przykładów energooszczędnego budownictwa). Zapewnienie uczestnikom kosztów transportu, pełnego wyżywienia oraz noclegu.
 4. Stworzenie strony internetowej klastra budowlanego.
 5. Prezentacja przykładów energooszczędnego budownictwa na terenie Polski min. organizacja minimum jednego wyjazdu studyjnego.
 6. Organizacja wizyty w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini.
 7. Zatrudnienie animatora klastra w wymiarze 40 godz. miesięcznie.

Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru projektów (operacji własnych realizowanych przez LGD i przez podmioty inne niż LGD) znajdują się na stronie internetowej www.dolinaraby.pl oraz są załączone do niniejszej informacji i będą miały zastosowanie zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów (20 pkt) tj. minimum 10 pkt.

Informacja o terminie i sposobie zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji własnej:

Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej (1 egz.) wraz z załącznikami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach operacji. Lista dokumentów powinna być zgodna z listą załączników dot. identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 1 października 2018r. do godz. 15.00 bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”, miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, (budynek warsztatów gastronomicznych byłego ZS w Dąbrowicy) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00.

Formularz zgłoszenia składany jest przez Wykonawcę osobiści, przez pełnomocnika lub inną osobę upoważnioną.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są do wglądu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 14/685 44 44 w godz. od 9.00 do 14.00.

Formularz_zgłoszenia

Kryteria wyboru projektów(operacje własne)_14.06.2018

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy