logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej nr 4/2018/OW

by admin

INFORMACJA O ZAMIARZE REALIZACJI PRZEZ LGD „DOLINA RABY”

OPERACJI WŁASNEJ NR 4/2018/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin: 
Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina

informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Beneficjentem i realizatorem będzie LGD, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.dolinaraby.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Operacja polega na podniesieniu wiedzy o OZE oraz wiedzy w zakresie uczenia się przez całe życie.

Zakres tematyczny operacji:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR:

Cel ogólny

  1. Zachowanie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz poprawa jakości życia

Cel szczegółowy

1.1. Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu; zachowanie walorów przyrodniczo- krajobrazowych i kulturowo- historycznych, w tym tradycji regionalnych.

1.2. Poprawa oferty oświatowej, szczególnie w zakresie uczenia się przez całe życie oraz rekreacyjno- kulturalnej.

Przedsięwzięcie

1.1.3. Podniesienie wiedzy o OZE

1.2.1. Podniesienie wiedzy w zakresie uczenia się przez całe życie

Planowane do osiągnięcia wskaźniki

Wskaźnik produktu:

Liczba szkoleń z zakresu podniesienia wiedzy o OZE – 10 szt.

Liczba szkoleń z zakresu podniesienia wiedzy w zakresie uczenia się przez całe życie – 4 szt.

Wskaźniki rezultatu:

  1. 1.1.3 Liczba osób przeszkolonych (w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem) – 200 (10)
  2. 1.1.3 Liczba osób oceniających szkolenia, jako adekwatne do tematyki – 160 (8)
  3. 1.2.1 Liczba osób przeszkolonych (w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem) – 40 (2)
  4. 1.2.1 Liczba osób oceniających szkolenie, jako adekwatne do oczekiwań zawodowych – 32(1)

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia, maksymalna kwota pomocy oraz maksymalne poziomy wsparcia operacji:

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia: podmioty określone w §3 ust. 1-5 rozporządzenia

Maksymalna kwota pomocy na operację: 50 000 zł

Wysokość środków na operację wynosi 50 000 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia.

Maksymalna wysokość środków przewidziana na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia 1.1.3 wynosi 20 000 zł.

Maksymalna wysokość środków przewidziana na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 wynosi 30 000 zł.

Maksymalny poziom wsparcia:

LGD – do 95% kosztów kwalifikowalnych

Jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów kwalifikowalnych

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy
z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dla małych przedsiębiorstw do 50%, kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorstw do 70% kosztów kwalifikowalnych)

Pozostałe podmioty – do 85% kosztów kwalifikowalnych

Termin realizacji operacji

Zadanie musi zostać zakończone i rozliczone do końca grudnia 2019r. (decyduje data złożenia wniosku o płatność).

Forma wsparcia: refundacja

Zadania przewidziane do realizacji:

  1. Organizację spotkań o OZE
  2. Organizacja min. 10 szkoleń w formie praktycznych warsztatów

– liczba uczestników: min. 20 osób na każdy warsztat (łącznie 200 osób uczestniczących
w zadaniu)

– miejsce organizacji spotkań: Gmina Biskupice (2 spotkania), Gmina Gdów (3 spotkania), Gmina Łapanów (1 spotkanie), Gmina Nowy Wiśnicz (2 spotkania), Gmina Trzciana
(1 spotkanie), Gmina Żegocina (1 spotkanie).

Sposób organizacji spotkań: praktyczne szkolenia z wykorzystaniem takich urządzeń jak m.in: kocioł zasypowy na paliwa stałe pierwszej klasy ekologicznej, automatyczny kociołek na ekogroszek, powietrzna pompa ciepła, gruntowa pompa ciepła, kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny, mikroturbina wiatrowa.

Uczestnicy spotkań będą mieć możliwość praktycznego zapoznania się z ww. urządzeniami.

Podczas warsztatów przekazana zostanie uczestnikom wiedza nt. przyczyn i zagrożeń związanych z niską emisją oraz sposobami jej ograniczania i ostatecznie likwidacji.  Podczas warsztatów prezentowany będzie proces spalania w różnych kotłach, z wykorzystaniem nowoczesnych analizatorów jakości powietrza, analizatorów spalin oraz pyłomierzu, tak, aby uświadomić uczestnikom kiedy produkcja emisji jest największa, a kiedy można ją ograniczyć.

Podczas warsztatów przekazana zostanie uczestnikom wiedza nt. odnawialnych źródeł energii poprzez prezentację urządzeń grzewczych oraz produkujących energię elektryczną z OZE.

Czas trwania jednego warsztatu: min. 2 godziny

  1. Organizację szkoleń w zakresie uczenia się przez całe życie
  1. Przeszkolenie min. 40 osób z obszaru LGD Dolina Raby z zakresu konieczności uczenia się przez całe życie (organizacja min. 16 godzinnego szkolenia). Organizator pokrywa koszty transportu, zakwaterowania, pełnego wyżywienia oraz materiały szkoleniowe.
  2. Organizacja min. jednej wizyty studyjnej do ośrodków/ centrum kształcenia.

Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru projektów (operacji własnych realizowanych przez LGD i przez podmioty inne niż LGD) znajdują się na stronie internetowej www.dolinaraby.pl oraz są załączone do niniejszej informacji i będą miały zastosowanie zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50 % możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów (20 pkt) tj. minimum 10 pkt.

Informacja o terminie i sposobie zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji własnej:

Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej (1 egz.) wraz z załącznikami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach operacji. Lista dokumentów powinna być zgodna z listą załączników dot. identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 25 października 2018r. do godz. 15.00 bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”, miejscowość: Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, (budynek warsztatów gastronomicznych byłego ZS w Dąbrowicy) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00.

Formularz zgłoszenia składany jest przez Wykonawcę osobiści, przez pełnomocnika lub inną osobę upoważnioną.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są do wglądu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 14/685 44 44 w godz. od 9.00 do 14.00.

Formularz_zgłoszenia

Kryteria wyboru projektów(operacje własne)_14.06.2018

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy