„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja o zamiarze realizacji przez LGD „Dolina Raby” operacji własnej LGD

Chrostowa, 4.01.2017 r.

LGD „Dolina Raby”, realizująca Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod nazwą Podniesienie wiedzy dla osób zainteresowanych podjęciem samodzielnej działalności gospodarczej (nie tylko w branży produkcji żywności i napojów)

Zakres tematyczny operacji

Operacja, której realizacją zainteresowana jest LGD polegać będzie na:

Przeprowadzenie 3 szkoleń dla łącznie grupy 30 osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Każde szkolenie powinno trwać 5 dni w jednym dniu 6 godzin, łącznie 30 godzin dla każdej grupy szkoleniowej. Trzy grupy szkoleniowe każda po 10 osób. Oferent jest odpowiedzialny za przeprowadzenie rekrutacji osób na szkolenia. Zobowiązuje się zapewnić sale szkoleniowe, serwis kawowy przez cały okres szkolenia, w każdym dniu szkolenia dla każdej grupy szkoleniowej posiłek w formie obiadu składający się z dwóch dań. Oferent musi wziąć pod uwagę, że szkolenia muszą odbywać się przy pomocy komputerów – oferent powinien zapewnić salę z komputerami lub zapewnić aby każdy uczestnik dysponował laptopem.

Projekt ma charakter sekwencji w stosunku do innych przedsięwzięć nie tylko w celu „Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych”. Celem projektu jest przygotowane osób i podmiotów do podjęcia działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięć 2.1.1, 2.2.1 i 2.3.1. Przewiduje się zajęcia głównie o charakterze warsztatowym, których końcowym efektem będzie nie tylko podniesienie wiedzy przez uczestników szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ale także przygotowanie przez osoby i podmioty uczestniczące w szkoleniu, swoich biznes-planów. Osoby z grup defaworyzowanych będą miały pierwszeństwo w naborze do udziału w szkoleniu.

Szkolenia powinny obejmować następujące zagadnienia:

  • Innowacyjność w działalności gospodarczej w tym omówienie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
  • Podstawowe zagadnienia związane z rozpoczęciem działalności (rejestracja, formy prawne, podatki, ubezpieczenia itp.)
  • Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
  • Biznes plan w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
  • Pomoc w przygotowaniu swojego biznes planu przez każdego uczestnika szkolenia (warsztaty z przygotowania indywidualnych biznesplanów powinny obejmować przynajmniej 40% czasu całego 5 dniowego szkolenia; jeden trener może zajmować się nie więcej niż 5 osobami)

Pełny tekst ogłoszenia

Print Friendly, PDF & Email