logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

KAMPANIA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ LSR NA LATA 2016-2022

by admin

Realizując zapisy „Planu komunikacji” przedstawiamy informację dotyczącą głównych założeń LSR na lata 2016-2022:

 

KAMPANIA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ LSR NA LATA 2016-2022

 

Cel szczegółowy 1.1: Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu; zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych

Lp Przedsięwzięcie typ projektu Środki [zł]
1.1.1 Poprawa stanu obiektów związanych z kulturą obszaru Konkurs (tylko dla org. pozarz.) 240 000,00
Projekty m.in. z zakresu modernizacji obiektów kultury, w tym zabytków.
1.1.2 Inne działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych  kulturowo- historycznych, w tym tradycji regionalnych Konkurs grantowy 200 000,00

 

1.1.3 Podniesienie wiedzy o OZE Projekt własny 20 000,00

Projekt o charakterze edukacyjnym ma poprzez wykłady, warsztaty czy też wyjazdy studialne podnieść wiedzę mieszkańców w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii i tym samym zachęcić do podejmowania działań w zastosowaniu tych rozwiązań w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i instytucjach. W ramach projektu jego uczestnicy będą informowani o możliwościach wsparcia zastosowania odnawialnych źródeł energii z różnych źródeł finansowania. Realizacja projektu przyczyni się do realizacji innych operacji, szczególnie że zastosowano kryterium lokalne preferujące zastosowanie rozwiązań proekologicznych w ramach operacji. Jest to przykład sekwencyjnego działania w stosunku do innych przedsięwzięć i celów. Planuje się 10 szkoleń, w tym weźmie udział 200 osób.

 

Cel szczegółowy 1.2: Poprawa oferty oświatowej, szczególnie w zakresie uczenia się przez całe życie oraz rekreacyjno-kulturalnej.

Lp Przedsięwzięcie typ projektu Środki [zł]
1.2.1 Podniesienie wiedzy w zakresie uczenia się przez całe życie Projekt własny 30 000,00

 

Projekt o charakterze edukacyjnym, ma poprzez wykłady, indywidualne spotkania uczestników czterech szkoleń z doradcami zawodowymi i specjalistami przygotować grupę 40 animatorów uczenia się przez całe życie. Będą oni emisariuszami, aby uzmysłowić mieszkańcom obszaru, bez względu na zatrudnienie czy też jego brak, potrzebę uczenia się przez całe życie. Jak wspomniano wcześniej, LGD przystąpiło do Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, planując korzystanie z doświadczeń tego partnerstwa i jego partnerów. LGD planuje też, w oparciu o doświadczenia w realizacji projektu z EFS, pozyskanie dodatkowych środków w tym zakresie.

1.2.2 Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej Konkurs (tylko dla JST i jednostek podległych)  

1 166 306,50

Projekt konkursowy w zakresie rozbudowy i wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej (edukacyjnej).

 

Cel szczegółowy 1.3: Aktywizacja społeczności do działań prorozwojowych oraz rozwój współpracy na obszarze LGD, międzyregionalnej i międzynarodowej

Lp Przedsięwzięcie typ projektu Środki [zł]
1.3.1 Aktywizacja społeczności Poddziałanie 19.4 1 567 500,00
Przewidziano tu wszystkie działania w ramach poddziałania 19.4.
1.3.2 Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej Poddziałanie 19.3 332500,00

 

 

Cel szczegółowy 2.1: Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych

Lp Przedsięwzięcie typ projektu Środki [zł]
2.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej Konkurs 165 000,00
2.1.2 Rozwój działalności gospodarczej Konkurs 600 000,00
W obu w/w przedsięwzięciach dotyczy projektów w zakresie Sekcji C działy 10 i 11 systemu REGON
2.1.3 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego Konkurs 200 000,00
2.1.4 Utworzenie sieci współpracy oraz podniesienie wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji żywności – „klaster spożywczy” Projekt własny 50 000,00
2.1.5 Promocja markowej żywności Projekt grantowy

 

300 000,00
2.1.6 Podniesienie wiedzy dla osób niepełnosprawnych umysłowo Projekt własny 50 000,00

Projekt także o charakterze sekwencyjnym ma na celu przygotowanie do pracy na wolnym rynku osób niepełnosprawnych umysłowo. Projekt jest wynikiem wywiadu indywidualnego z organizacją z dużym doświadczeniu w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych umysłowo (hotelarstwo i gastronomia) i spotkania wielokrotnego ze służbami pomocy społecznej. Powiatowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni zaoferował pomoc w przygotowaniu  13 osób do tego projektu. Konsekwencją tego projektu ma być zatrudnienie kilku osób w Spółdzielni Socjalnej „Dolina Raby”, której głównym kierunkiem działalności jest produkcja żywności i napojów. Osoby przygotowane do pracy na wolnym rynku mogą oczywiście być zatrudnieni także przez inne podmioty gospodarcze branży spożywczej i turystycznej.

 

Cel szczegółowy 2.2: Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej

Lp Przedsięwzięcie typ projektu Środki [zł]
2.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki Konkurs 165 000,00
2.2.2 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki Konkurs 400 000,00
W obu w/w przedsięwzięciach dotyczy projektów w zakresie Sekcji I i sekcji N dział 79 systemu REGON
2.2.3 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Konkurs (tylko dla JST i jednostek podległych) 848 693,50
Projekt konkursowy w zakresie rozbudowy i wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej.
2.2.4 Utworzenie sieci współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych Projekt własny 25 000,00
2.2.5 Promocja turystyczna obszaru Projekt grantowy

 

300 000,00

 

Cel szczegółowy 2.3: Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej.

Lp Przedsięwzięcie typ projektu Środki [zł]
2.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej Konkurs 495 000,00
2.3.2 Rozwój działalności gospodarczej Konkurs 1 370 000,00
W w/w przedsięwzięciach – projekty dowolnych branż, bez działalności handlowej
2.3.3 Utworzenie sieci współpracy podniesienie wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań w zakresie inteligentnego
i energooszczędnego budownictwa – „klaster budowlany”
Projekt własny 25 000,00
Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy