„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Kampania informacyjna na temat zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD

Realizując zapisy „Planu komunikacji” przedstawiamy informację dotyczącą zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD:

KAMPANIA INFORMACYJNA NA TEMAT ZASAD OCENIANIA I WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

1. Przypominamy, że każdy złożony do LGD projekt podlega ocenie Rady na zgodność z Strategią Rozwoju Lokalnego, na zgodność z PROW 2014-2020 oraz według lokalnych kryteriów wyboru.
2. Do finansowania przechodzą projekty, które są zgodne z LSR, są zgodne z PROW i uzyskały przynajmniej 50% maksymalnej ilości sumy punktów według lokalnych kryteriów.
3. Wnioski szereguje się na liście rankingowej według ilości przyznanych punktów. 
4. Operacje wybrane przekazywane są do SW celem dalszej oceny. Operacje, które mieszczą się w limicie środków w naborze są oceniane przez SW w pierwszej kolejności, operacje poza limitem oczekują na liście rezerwowej maksymalnie do 6 miesięcy. 
5. Lokalne kryteria wyboru operacji oraz wyboru grantobiorców są dostępne na stronie internetowej LGD w zakładce ⇒ Dokumenty LGD PROW 2014 – 2020.
Print Friendly, PDF & Email