„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Konkurs dla organizacji pozarządowych i parafii „Małopolska – czas na wieś!”

Małopolska – czas na wieś!

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs ofert, w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i ramach którego zlecane będą zadania polegające m.in. na:
1) zachowaniu i popularyzacji tradycji i kultury regionalnej na obszarach wiejskich.
2) zachowaniu i popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulinarnego Małopolski.
3) rozwoju i edukacji wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez organizację wydarzeń mających na celu integrację mieszkańców małopolskiej wsi oraz motywowanie ich do wspólnego działania.
4) ochronie zwierząt, ekologii i ochronie dziedzictwa przyrodniczego małopolskiej wsi.

Termin składania ofert: do 13 kwietnia 2018 r.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1089 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210), zwane dalej „Oferentami”, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, w jakim realizowane jest zadanie oraz celami i założeniami Konkursu, a zadanie realizowane jest na obszarze Województwa Małopolskiego.

W ramach Konkursu zlecane będą zadania dla organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, polegające m.in. na:

1)    zachowaniu i popularyzacji tradycji i kultury regionalnej na obszarach wiejskich, w szczególności poprzez:
a)    organizację lokalnych wydarzeń kulturalnych upowszechniających dziedzictwo kulturowe małopolskiej wsi, jej tradycje, rękodzieło, współczesny folklor oraz promujących wieś,
b)    promocję lokalnej twórczości,
c)    przygotowanie publikacji, folderów, serwisów internetowych promujących wieś, jej tradycje i kulturę itp.;

2)    zachowaniu i popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulinarnego Małopolski, w szczególności poprzez:
a)    organizację warsztatów, pokazów, konkursów kulinarnych, itp.,
b)    przygotowanie publikacji, wydawnictw itp.;

3)    rozwoju i edukacji wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez organizację wydarzeń mających na celu integrację mieszkańców małopolskiej wsi oraz motywowanie ich do wspólnego działania;

4)    ochronie zwierząt, ekologii i ochronie dziedzictwa przyrodniczego małopolskiej wsi, w szczególności poprzez:
a)    ochronę i propagowanie lokalnych ras zwierząt,
b)    ochronę i propagowanie lokalnych odmian roślin uprawnych,
c)    podejmowanie działań służących zachowaniu bioróżnorodności na obszarach wiejskich,
d)    edukację ekologiczną na obszarach wiejskich.

Więcej informacji: http://bit.ly/2pvGHCm

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email