logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Konkurs dla organizacji pozarządowych i parafii „Małopolska – czas na wieś!”

by admin

Małopolska – czas na wieś!

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs ofert, w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i ramach którego zlecane będą zadania polegające m.in. na:
1) zachowaniu i popularyzacji tradycji i kultury regionalnej na obszarach wiejskich.
2) zachowaniu i popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulinarnego Małopolski.
3) rozwoju i edukacji wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez organizację wydarzeń mających na celu integrację mieszkańców małopolskiej wsi oraz motywowanie ich do wspólnego działania.
4) ochronie zwierząt, ekologii i ochronie dziedzictwa przyrodniczego małopolskiej wsi.

Termin składania ofert: do 13 kwietnia 2018 r.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1089 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210), zwane dalej „Oferentami”, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, w jakim realizowane jest zadanie oraz celami i założeniami Konkursu, a zadanie realizowane jest na obszarze Województwa Małopolskiego.

W ramach Konkursu zlecane będą zadania dla organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, polegające m.in. na:

1)    zachowaniu i popularyzacji tradycji i kultury regionalnej na obszarach wiejskich, w szczególności poprzez:
a)    organizację lokalnych wydarzeń kulturalnych upowszechniających dziedzictwo kulturowe małopolskiej wsi, jej tradycje, rękodzieło, współczesny folklor oraz promujących wieś,
b)    promocję lokalnej twórczości,
c)    przygotowanie publikacji, folderów, serwisów internetowych promujących wieś, jej tradycje i kulturę itp.;

2)    zachowaniu i popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulinarnego Małopolski, w szczególności poprzez:
a)    organizację warsztatów, pokazów, konkursów kulinarnych, itp.,
b)    przygotowanie publikacji, wydawnictw itp.;

3)    rozwoju i edukacji wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez organizację wydarzeń mających na celu integrację mieszkańców małopolskiej wsi oraz motywowanie ich do wspólnego działania;

4)    ochronie zwierząt, ekologii i ochronie dziedzictwa przyrodniczego małopolskiej wsi, w szczególności poprzez:
a)    ochronę i propagowanie lokalnych ras zwierząt,
b)    ochronę i propagowanie lokalnych odmian roślin uprawnych,
c)    podejmowanie działań służących zachowaniu bioróżnorodności na obszarach wiejskich,
d)    edukację ekologiczną na obszarach wiejskich.

Więcej informacji: http://bit.ly/2pvGHCm

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy