„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Konkurs dla organizacji pozarządowych, parafii i innych „Małopolska. Moja Wolność”

„Małopolska. Moja wolność”

Termin składania ofert w konkursie upływa w dniu 13.04.2018 r. o godz. 16.00.

W ramach konkursu pod nazwą „Małopolska. Moja wolność” wspierane będą tylko najbardziej wartościowe przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne dotyczące obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę wolności. Zadania powinny włączać mieszkańców Małopolski – różnych pokoleń – w świadome, radosne i godne świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększać świadomość Małopolan wartości wolności oraz znaczenia postaw codziennego patriotyzmu. Zgłaszane do konkursu zadania, realizowane w różnych formach wcześniej starannie przygotowanych, powinny mieć na celu:

1)    wzmacnianie postaw patriotycznych, w tym w szczególności ważnych dla współczesnego człowieka, aktywizujących go do pracy na rzecz dobra wspólnego, dbałości o otoczenie (m.in. środowisko naturalne oraz środowisko społeczne i ekonomiczne np. angażujące w działania społeczności lokalnej, uwzględniające aspekty postaw proekologicznych, stymulujące aktywność obywatelską, oparte na świadomości historycznej oraz wyzwań przyszłych);
2)    upowszechnianie wiedzy na temat historii, odzyskania przez Polskę niepodległości, upowszechnienia, w wymiarze regionalnym, zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego, dziedzictwa historycznego oraz tradycji rodzinnych, lokalnych, regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem postaci będących wizjonerami i kreatorami czasów niepodległości (w tym m.in. lokalnych działaczy, bohaterów, naukowców, twórców, społeczników, w tym roli kobiet i organizacji społecznych);
3)    wzmacnianie poczucia wspólnoty regionalnej oraz lokalnej Małopolan poprzez działania edukacyjne i artystyczne oraz przywracających pamięć o przeszłości;
4)    tworzenie warunków do dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego, zachowania pamięci i wspólnego odczuwania dziedzictwa przodków;
5)    wspomaganie trwałej działalności edukacyjnej, wychowawczej i badawczej poprzez  zadania budujące wspólnoty wokół wartości związanych z niepodległością, w tym w twórczy, artystyczny i kreatywny sposób odnoszących się do miejsc, postaci i wydarzeń historycznych, w szczególności związanych z procesem odzyskiwania i utrwalania w różnym czasie niepodległości przez Polskę, z uwzględnieniem dziedzictwa danej społeczności lokalnej i regionalnej czy grupy społecznej lub obywatelskiej.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać następujący oferenci z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe są zgodne z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.),
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego,
d) spółdzielnie socjalne,
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.176 z późn. zm.) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Więcej informacji

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email