logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Konsultacje społeczne LSR

by admin

Szanowni Państwo, w dniu 28.03.2019 r. odbyło się spotkanie Forum Lokalnego, które wypracowało propozycję aktualizacji LSR. Zgodnie z procedurą przedstawiamy do dalszych konsultacji społecznych wypracowaną propozycję. Propozycje zmian w tym dokumencie zaznaczono kolorem żółtym. Zmiany są efektem prowadzonego monitoringu LSR i dotyczą przede wszystkim:

  •  podniesienia wskaźnika produktu „Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa” w przedsięwzięciu 2.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej, w celu szczegółowym 2.1 Rozwój markowej żywności tradycyjnej… z dotychczasowej wartości 4 szt. na 5 szt. dzięki czemu będzie można jeszcze ogłosić nabór na pozostała w tym przedsięwzięciu kwotę 91 300 zł;
  • podniesienia wskaźnika produktu „Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” w przedsięwzięciu 2.2.3 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, w celu szczegółowym 2.2 Rozwój turystyki i produktów turystycznych… z dotychczasowej wartości 6 szt. na 8 szt. Zmiana ta podyktowana jest faktem, że jeden z wcześniej zakontraktowanych wniosków realizuje aż trzy obiekty infrastruktury, a na etapie pisania LSR planowano, że każdy z wniosków będzie realizował po jednym obiekcie, w związku z czym wskaźnik na dzień dzisiejszy został zrealizowany z naddatkiem, natomiast została nie wykorzystana kwota w wysokości 57 557,78 zł. Po zwiększeniu wskaźnika będziemy w stanie ogłosić jeszcze jeden nabór dla JST na pozostałą kwotę;
  • podniesienie wskaźnika produktu „Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa” w przedsięwzięciu 2.3.2 Rozwijanie działalności gospodarczej, w celu szczegółowym 2.3 Rozwój pozostałej dział. gosp. … bez handlowej z dotychczasowej wartości 11 szt. na 13 szt. Zmiana ta podyktowana jest faktem, że w w/w przedsięwzięci zostały oszczędności na kwotę 220 398,00 zł, natomiast nadal istniej duże zapotrzebowanie na ogłaszanie kolejnych naborów w tym przedsięwzięciu;
  • powyższe zmiany skutkują odpowiednim dostosowaniem planu działania LSR;
  • ujednolicenia brzmienia wskaźników produktu i dostosowanie ich do brzmienia w planie działania w tabeli „Formularz: Cele i wskaźniki” oraz w tabeli „Tabelaryczna matryca logiczna…”. Zmiana dokonywana jest w wyniku sugestii Samorządu Województwa Małopolskiego.

Wszelkie uwagi i propozycje należy przesyłać e-mailem na adres biuro@dolinaraby.pl do dnia 1.04.2019 r. do godz. 16.00

Po w/w terminie wszelkie Państwa uwagi oraz uwagi wynikłe z konsultacji z Samorządem Województwa zostaną przedstawione Zarządowi LGD, który przyjmie ostateczny kształt zmian w LSR w trybie par. 19 pkt 15 Statutu oraz złoży do Samorządu Województwa wniosek o aneks Umowy Ramowej w zakresie LSR. Po podpisaniu aneksu z SW aktualny LSR zostanie zamieszczony na stronie internetowej LGD, jako obowiązujący.

LSR Dolina Raby_03.2019_projekt

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy