„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Konsultacje społeczne LSR

Szanowni Państwo, w związku z prowadzoną aktualizacjom LSR pod kątem dodatkowych środków przedstawiamy do dalszych konsultacji społecznych projekt zmian w LSR wypracowany przez Forum Lokalne w dniu 2.03.2020 r. Uwagi do projektu można zgłaszać mejlowo na adres: biuro@dolinaraby.pl do dnia 30.03.2020 r. do godz. 12.00.

Zmiany dotyczą w szczególności:

1. 330 000,00 zł do przedsięwzięcia 1.1.2 Inne działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych. Nowy wskaźnik produktu: „Liczba zrealizowanych operacji mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego” – konkurs tylko dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, KGW) co daje możliwość zrealizowania 6 projektów przy założeniu maksymalnej kwoty wnioskowanej 55 000,00 zł.

2. 330 000,00 zł do przedsięwzięcia 2.3.1 podejmowanie działalności gospodarczej (działalność pozostała, bez handlowej), co daje dodatkowo możliwość realizacji 6 projektów przy założeniu premii w wysokości 55 000,00 zł (jak dotychczas).

3. Podniesienie progu dofinansowania operacji w LSR do 100% kosztów kwalifikowanych dla organizacji pozarządowych.

4. Poprawa oczywistych omyłek w LSR.

Do pobrania projekt LSR:

LSR Dolina Raby_zmiany marzec_projekt

Print Friendly, PDF & Email