„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Konsultacje społeczne LSR

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonym procesem aktualizacji LSR przedstawiamy do dalszych konsultacji społecznych projekt zmian w LSR. Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym. Uwagi do projektu można zgłaszać mejlowo na adres: biuro@dolinaraby.pl do dnia 15.07.2020 r. do godz. 16.00.

W wyniku prowadzonego monitoringu realizacji LSR oraz zapotrzebowania na wpisane w LSR działania, jak również epidemii koronawirusa zauważono konieczność dokonania zmian w zapisach LSR. Zarząd LGD wyszedł z inicjatywą zmiany sposobu realizacji LSR w sposób odpowiadający obecnemu zapotrzebowaniu potencjalnych beneficjentów na obszarze LGD „Dolina Raby”. Zmiany dotyczą przede wszystkim, zagospodarowania środków finansowych w ramach przedsięwzięć, które dotychczas były nie wykorzystane i istnieją poważne przeszkody w ich dalszej realizacji na przedsięwzięcia cieszące się popularnością, jak również urealnienia planowanych do realizacji projektów współpracy. 

Do pobrania projekt LSR:

LSR Dolina Raby_projekt zmiany lipiec 2020

Print Friendly, PDF & Email