„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Konsultacje społeczne LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru

Szanowni Państwo, w dniu 13 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie Forum Lokalnego, które wypracowało propozycję aktualizacji LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru. Przedstawiamy do dalszych konsultacji społecznych te dokumenty. Propozycje zmian w tych dokumentach zaznaczono kolorem czerwonym. Zmiany w LSR dotyczą przede wszystkim realizacji projektów własnych oraz wynikają ze zmian statutu jakiego będzie dokonywać Walne Zebranie Członków. Zmiany w kryteriach polegają głównie na doprecyzowaniu zapisów. Wszelkie uwagi i propozycje należy przesyłać e-mailem na adres biuro@dolinaraby.pl do dnia 24 listopada 2017 r. Po zakończeniu konsultacji społecznych Zarząd opracuje końcową wersję propozycji zmian, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków.

LSR Dolina Raby 2016-2020_propozycje zmian po Forum Lokalnym

Kryteria oceny projektów_po Forum Lokalnym

Print Friendly, PDF & Email