„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Konsultacje społeczne LSR

Szanowni Państwo, w dniu 5.10.2018 r. odbyło się spotkanie Forum Lokalnego, które wypracowało propozycję aktualizacji LSR. Zgodnie z procedurą przedstawiamy do dalszych konsultacji społecznych tę propozycję. Propozycje zmian w tym dokumencie zaznaczono kolorem żółtym. Zmiany są efektem prowadzonego monitoringu LSR i dotyczą przede wszystkim przeniesienia środków w całości z przedsięwzięcia 2.1.3 oraz częściowo z przedsięwzięcia 2.1.2 w podziale na przedsięwzięcia 2.3.1 i 2.3.2, ewentualnego podniesienia wskaźnika produktu z 6 na 8 w przedsięwzięciu 2.2.3, ujednolicenia nazw wskaźników, poprawy oczywistych omyłek, wykonania zaleceń i sugestii Samorządu Województwa. 

Wszelkie uwagi i propozycje należy przesyłać e-mailem na adres biuro@dolinaraby.pl do dnia 3.12.2018 r.

Po 3.12.2018 r. wszelkie Państwa uwagi oraz uwagi wynikłe z konsultacji z Samorządem Województwa zostaną przedstawione Zarządowi LGD, który przyjmie ostateczny kształt zmian w LSR w trybie par. 19 pkt Statutu oraz złoży  do Samorządu Województwa wniosek o aneks Umowy Ramowej w zakresie LSR. Po podpisaniu aneksu z SW aktualny LSR zostanie zamieszczony na stronie internetowej LGD, jako obowiązujący.

Propozycje zmian w LSR_po Forum Lokalnym w dniu 5 10 2018

Print Friendly, PDF & Email