„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Konsultacje społeczne zmian w lokalnych kryteriach wyboru

Szanowni Państwo, zgodnie z procedurą, przedstawiamy do konsultacji społecznych projekt zmian lokalnych kryteriów wyboru po analizie dokonanej przez tzw. Forum Lokalne.  Wszelkie zmiany zaznaczono kolorem czerwonym. 

Na czym polegają zmiany?

1. Rozdzielenie kryteriów oceny operacji na dwie osobne karty tj. oddzielnie dla dla przedsięwzięcia 1.1.2 dla organizacji pozarządowych i oddzielnie dla pozostałych projektów, celem ułatwienia organizacjom, aby nie myliły się kryteria, które ich nie dotyczą.
2. Zmniejszenie lub podwyższenie wag niektórych kryteriów tj. ułatwienia ze względu na stan epidemii – zmniejszenie wagi z 3 na 1 w kryterium tworzenie miejsc pracy powyżej wymaganego minimum dla przedsiębiorców, usunięcie kryterium ochrony środowiska dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, wprowadzenie możliwości udziału w szkoleniu organizowanym w wersji on-line, zmniejszenie wagi kryterium innowacyjność projektu dla organizacji pozarządowych.
3. Zmian treści niektórych kryteriów celem ich dostosowania do określonego typu wnioskodawcy NGO, Os. fizyczna.

Uwagi do dokumentów prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2021 r. do godz. 15:00 na adres: biuro@dolinaraby.pl. Uwagi do poszczególnych kryteriów można odnotowywać innym kolorem na udostępnionych poniżej edytowalnych plikach z kryteriami.

Po 11 stycznia 2021 r. wszelkie Państwa uwagi oraz uwagi wynikłe z konsultacji z Urzędem Marszałkowskim zostaną przedstawione Zarządowi LGD, który przyjmie ostateczny kształt zmian w lokalnych kryteriach wyboru w trybie par. 19 pkt 15 Statutu oraz przekaże do akceptacji Samorządowi Województwa (SW). Po akceptacji SW lokalne kryteria wyboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej LGD, jako obowiązujące.

Załącznik nr 1 kryteria inne dla przedsięwzięcia 1.1.2 wer. konsultacje

Załącznik nr 1 kryteria inne z wyłączeniem 1.1.2 wer. konsultacje

 

 

Print Friendly, PDF & Email