„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Konsultacje społeczne zmian w lokalnych kryteriach wyboru

Szanowni Państwo, w związku ze zmianami w LSR związanym z przyznaniem LGD dodatkowych środków oraz utworzeniem nowych przedsięwzięć Zarząd LGD zauważył konieczność aktualizacji zapisów lokalnych kryteriów wyboru. Zgodnie z procedurą, przedstawiamy do konsultacji społecznych projekt zmian lokalnych kryteriów wyboru po analizie dokonanej przez tzw. Forum Lokalne.  Wszelkie zmiany zaznaczono kolorem zielonym.

Na czym polegają główne zmiany?

1. Rozdzielenie kryteriów na 4 osobne karty w zależności od typów projektów/przedsięwzięć LSR (działalność gospodarcza, projekty ngo, infrastruktura, operacje własne).
2. Odejście od oceny punktowej kwestii związanych z prawem budowlanym (będzie to oceniane podczas oceny na zgodność z PROW oraz w Samorządzie Województwa), kryterium zostanie zastąpione poprzez ocenę racjonalności kosztów tj. przedstawienie kosztorysów oraz dwóch ofert do pozycji kosztów powyżej 3500 zł.
3. W projektach związanych z działalnością gospodarczą premiowane będą te w których nie przewiduje się prac budowlanych, a jedynie zakup wyposażenia.
4. Zmiana w kryterium dotyczącym tworzenia nowych miejsc pracy w działalności gospodarczej.
5. Zredagowano na nowo kryteria dotyczące operacji własnych.

Uwagi do dokumentów prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2021 r. do godz. 15:00 na adres: biuro@dolinaraby.pl. Uwagi do poszczególnych kryteriów można odnotowywać innym kolorem na udostępnionych poniżej edytowalnych plikach z kryteriami.

Po 11 października 2021 r. wszelkie Państwa uwagi oraz uwagi wynikłe z konsultacji z Urzędem Marszałkowskim zostaną przedstawione Zarządowi LGD, który przyjmie ostateczny kształt zmian w lokalnych kryteriach wyboru w trybie par. 19 pkt 15 Statutu oraz przekaże do akceptacji Samorządowi Województwa (SW). Po akceptacji SW lokalne kryteria wyboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej LGD, jako obowiązujące.

Załącznik nr 1 kryteria inne dla przedsięwzięcia 1.2.2 (NGO)

Załącznik nr 1 kryteria inne dla przedsięwzięć 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 2.2.3 (JST + NGO)

Kryteria wyboru projektów podejm. i rozwój dział. gosp.

Załącznik nr 1 kryteria inne_operacje własne

Print Friendly, PDF & Email