„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Konsultacje społeczne zmian w lokalnych kryteriach wyboru

Szanowni Państwo, zgodnie z procedurą, przedstawiamy do konsultacji społecznych projekt zmian lokalnych kryteriów wyboru projektów wypracowanych podczas spotkania Forum Lokalnego w dniu 12.04.2018 r. Wszelkie zmiany zaznaczono kolorem czerwonym. Wykreślenia oznaczają rezygnację z danego kryterium lub też zamianę go na inne lub też przeniesienie danego kryterium do innej karty.

Przypominamy, że proponowana zmiana w LKW idzie w kierunku:

1. Rozdzielenia kryteriów na trzy osobne karty tj. osobno dla operacji „innych”, osobno dla operacji „własnych” oraz osobno dla grantów w celu ułatwienia dla Wnioskodawców;
2. Doprecyzowania zapisów lokalnych kryteriów sprawiających wątpliwości interpretacyjne;
3. Zamiany treści niektórych kryteriów oraz zamiana na inne.

Uwagi do dokumentów prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2018 r. do godz. 15:00 na adres: biuro@dolinaraby.pl. Uwagi do poszczególnych kryteriów można odnotowywać innym kolorem na udostępnionych poniżej edytowalnych plikach z kryteriami.

Po 7 maja 2018 r. wszelkie Państwa uwagi oraz uwagi wynikłe z konsultacji z Urzędem Marszałkowskim zostaną przedstawione Zarządowi LGD, który przyjmie ostateczny kształt zmian w lokalnych kryteriach wyboru w trybie par. 19 pkt 15 Statutu oraz przekaże do akceptacji Samorządowi Województwa. Po akceptacji SW lokalne kryteria wyboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej LGD, jako obowiązujące.

Kryteria inne_po forum

Kryteria własne_po forum

Kryteria wyboru grantobiorców_po forum

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email