„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Konsultacje społeczne zmian w LSR

Szanowni Państwo,

zgodnie z procedurą, przedstawiamy do konsultacji społecznych projekt zmian w LSR po analizie dokonanej przez tzw. Forum Lokalne. 

W związku z przeprowadzonymi kalkulacjami budżetowymi projektów współpracy Zarząd LGD zauważył konieczność aktualizacji zapisów LSR. 

Na czym polegają zmiany?

  • Podniesienie środków na finansowanie projektów współpracy. Do tej pory w naszej strategii przewidziano kwotę w wysokości 332 500 zł co stanowiło ok. 4,5% budżetu przeznaczonego na wdrażanie LSR. Obecnie kwota ta zostałaby podniesiona do maksymalnej kwoty czyli 731 000 zł tj. 10% budżetu przeznaczonego na wdrażanie LSR przy zachowaniu dotychczasowych wskaźników. Konieczność taka wynika z faktu, że po oszacowaniu kosztów projektu rowerowego (tj. związanego z budową małej architektury na obszarze gmin członkowskich) okazało się, że przewyższają one pierwotnie zakładane, dlatego też bez podniesienia tej kwoty brakłoby finansowania na pozostałe dwa projekty wpisane w LSR.
  • Dostosowanie opisu drugiego projektu współpracy do rzeczywiście planowanych działań, które na obecnym etapie są już sprecyzowane.
  • Rezygnacja z wymogu tworzenia dodatkowych miejsc pracy w rozwijaniu działalności gospodarczej przy przekroczeniu kwoty wnioskowanej 100 tys. zł. Będzie to ułatwienie dla przedsiębiorców w dobie epidemii koronawirusa obowiązujące od kolejnych naborów wniosków.

Wszystkie zmiany w LSR zaznaczono w dokumencie kolorem czerwonym i zielonym. Dokument przesyłamy w załączniku. Zmian dokonano w rozdziale V, VI i w planie działania.

Uwagi do dokumentu prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 11 lutego 2021 r. do godz. 15:00 na adres: biuro@dolinaraby.pl

Po upływie terminu na zgłaszanie uwag wszelkie Państwa uwagi oraz uwagi wynikłe z konsultacji z Urzędem Marszałkowskim zostaną przedstawione Zarządowi LGD, który przyjmie ostateczny kształt zmian w LSR w trybie par. 19 pkt 15 Statutu.

LSR Dolina Raby_styczeń 2021 projekt zmian

Print Friendly, PDF & Email