„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Lokalne kryteria wyboru po spotkaniu Forum Lokalnego

Szanowni Państwo, w dniu 17.10.2016 r. odbyło się spotkanie Forum Lokalnego, podczas którego dokonano korekty lokalnych kryteriów wyboru w stosunku do pierwotnie złożonej propozycji. W związku z czym zamieszczamy aktualnie obowiązującą propozycję, która zostanie przedstawiona Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia. Wszelkie uwagi można zgłaszać na adres e-mail biuro@dolinaraby.pl. do dnia WZC.

Kryteria_zmiany_po forum lokalnym

Print Friendly, PDF & Email