„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Lokalne kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 5 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zmieniony w dniu 14.06.2018 r., uzgodniony z ZW w dniu 12.07.2018 r. :

Lokalne Kryteria Wyboru Projektów 2016-2022

Kryteria wyboru projektów(operacje inne)_14.06.2018

Kryteria wyboru projektów(operacje własne)_14.06.2018

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów lokalnych_28.11.2017 r.


Załącznik nr 9 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zmieniony w dniu 31.12.2019 r., uzgodniony z ZW w dniu 6.02.2020 r. :

Lokalne Kryteria Wyboru Grantobiorców 2016-2022

Kryteria wyboru grantobiorców (zadań)_31.12.2019 r.

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów lokalnych_28.11.2017 r.


Krajowe Inteligentne Specjalizacje (potrzebne do lokalnych kryteriów wyboru)

Krajowe Inteligentne Specjalizacje_wersja 3


Opis projektu LGD „Dolina Raby” na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru projektu – dołączany każdorazowo do ogłoszenia o naborze wniosków. Opis jest obowiązkowym załącznikiem do składanej przez Wnioskodawcę na konkurs dokumentacji. Załącznikami do karty opisu projektu są dokumenty potwierdzające spełnienie danego kryterium (gdzie dotyczy).