„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Międzynarodowy projekt współpracy ENERDECA II

LGD Dolina Raby uczestniczy w przygotowaniach międzynarodowego projektu współpracy LGD ENERDECA II. Udział w projekcie zadeklarowało 26 LGD: 14 z Grecji, 5 z Polski, 3 z Portugalii i po 1 LGD z Hiszpanii, Chorwacji, Litwy i Cypru. Liderem projektu jest grecka LGD z Kavali. Celem jest wypromowanie ponadnarodowego produktu „turystyki kreatywnej”, rozumianej jako alternatywna forma turystyki, która ma na celu zaangażowanie turystów w twórcze działania związane z kulturalnym kapitałem danego regionu. W ramach projektu wypracowane zostaną zasady i metody nowoczesnej interpretacji oraz prezentacji i promocji zasobów kulturowych. Oczekuje się, że każdy z partnerów określi, co najmniej 5 takich zasobów w formie trasy oraz co najmniej jedną aktywność związaną z tymi zasobami. Trasy partnerów utworzą międzynarodową sieć tras „turystyki kreatywnej”. Przewiduje się organizację jednego seminarium i jednej konferencji oraz kilku spotkań roboczych. Powstaną też materiały promocyjne i poradniki w formie elektronicznej i papierowej.

Zapraszamy do współpracy podmioty i instytucje zainteresowane turystyką na obszarze naszego LGD. 

Informacja: Krzysztof Kwatera

 

Print Friendly, PDF & Email