„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Nabór na rozpoczęcie działalności w MARR!

IV NABÓR

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą od 10.04 do 28.04 br.

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.w Krakowie oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych

1. Miasto Kraków – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

2. powiat bocheński – ul. Świętego Leonarda 31/25, 32-700 Bochnia

3. powiat krakowski – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

4. powiat miechowski – ul. Piłsudskiego 10b, 32-200 Miechów

5. powiat myślenicki – ul. Królowej Jadwigi 3, 32-400 Myślenice

6. powiat proszowicki – ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice

7. powiat wielicki – ul. Sikorskiego 5, 32-020 Wieliczka

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 16:00

Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.

Kto może ubiegać się o udział w projekcie?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

osób powyżej 50 roku życia,
osób długotrwale bezrobotnych,
osób z niepełnosprawnościami,
osób o niskich kwalifikacjach,
kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.

Więcej informacji tutaj

Print Friendly, PDF & Email