logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Nabór na stanowisko Księgowy

by admin

Zarząd Stowarzyszenia

Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”

OGASZA NABÓR

 na stanowisko Księgowy

Zakres podstawowych obowiązków – prowadzenie spraw księgowo – płacowych,

– opracowywanie sprawozdań rzeczowo – finansowych w terminach wynikających z przepisów,

– współudział w opracowywaniu planów rzeczowo – finansowych,

– współpraca przy rozliczaniu projektów,

Wymagania podstawowe – wykształcenie min. średnie

– znajomość i obsługa księgowych programów komputerowych,

– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

Doświadczenie na stanowisku księgowego,

Preferowane dodatkowe umiejętności – doświadczenie w prowadzeniu księgowości stowarzyszeń,

– umiejętność pracy w zespole,

– komunikatywność, samodzielność, kreatywność i rzetelność

 Wymagane dokumenty

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys – CV,

3)      kserokopie świadectw pracy,

4)      kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnieniu,

6)      inne wymagane dokumenty na danym (np. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczeni, że kandydat ma doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i zarządzaniu projektami, zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego, zaświadczenie o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.)

Dokumenty należy składać

Listownie lub na adres email Stowarzyszenia (kopie dokumentów w postaci skanów)

Informacje dodatkowe

 1)      siedziba biura LGD „Dolina Raby” jest Chrostowa 1A, 32-742 Sobolów ( w Zespole Szkół

w Dąbrowicy),

2)      wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w dniu 29 kwietnia o godz, 14:30.

3)      Zarząd LGD zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru,

4)      Wymagane dokumenty (list motywacyjny i CV) winny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.),

5)      Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicach ogłoszeniowych  i stronach internetowych Urzędów Gmin objętych działaniem LGD „Dolina Raby” oraz na stronie internetowej LGD – www.dolinaraby.pl.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy