„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Nabór na stanowisko pracownik administracyjny

Zarząd Stowarzyszenia

Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”

OGASZA NABÓR

na stanowisko Pracownik administracyjny

Zakres podstawowych obowiązków – przyjmowanie i obsługa klientów biura,

– obsługa korespondencji

– obsługa urządzeń biurowych

– organizowanie informacji i promocji

Wymagania podstawowe – wykształcenie min. średnie

– obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,

Preferowane dodatkowe umiejętności – doświadczenie w pracy administracyjnej,

– znajomość języka obcego (angielski, niemiecki, francuski),

– umiejętność pracy w zespole,

– komunikatywność, samodzielność, kreatywność i rzetelność

Wymagane dokumenty

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys – CV,

3)      kserokopie świadectw pracy,

4)      kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnieniu,

6)      inne wymagane dokumenty na danym (np. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczeni, że kandydat ma doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i zarządzaniu projektami, zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego, zaświadczenie o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.)

Dokumenty należy składać

osobiście lub listem poleconym w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dotyczy naboru do LGD”,
w terminie do dnia 26 kwietnia 2010 r. do godz. 14.00 (decyduje moment dostarczenia).

 Osoby, które złożyły swoje oferty poprzednio proszone są o jej potwierdzenie mailem lub telefonicznie. Ewentualne nowe informacje prosimy dostarczyć w formie pisemnej wg warunków ogłoszenia.

Informacje dodatkowe

 1)      siedziba biura LGD „Dolina Raby” jest Chrostowa 1A, 32-742 Sobolów ( w Zespole Szkół

w Dąbrowicy),

2)      wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w dniu 29 kwietnia o godz, 14:30.

3)      Zarząd LGD zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru,

4)      Wymagane dokumenty (list motywacyjny i CV) winny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.),

5)      Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicach ogłoszeniowych  i stronach internetowych Urzędów Gmin objętych działaniem LGD „Dolina Raby” oraz na stronie internetowej LGD – www.dolinaraby.pl.

Print Friendly, PDF & Email